Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Kaguy Kaguy [wine]
 • Ghi âm từ jahei'ỹ jahei'ỹ
 • Ghi âm từ yvy tenonde yvy tenonde
 • Ghi âm từ Añamemby Añamemby
 • Ghi âm từ Kirito Kirito [Kirito, Cristo]
 • Ghi âm từ tendyry tendyry
 • Ghi âm từ kutuha kutuha
 • Ghi âm từ cahque cahque
 • Ghi âm từ Nde rerrespeta nde rupe Nde rerrespeta nde rupe
 • Ghi âm từ Mitãkaria'y Mitãkaria'y
 • Ghi âm từ ñaguata ñaguata
 • Ghi âm từ ndepjapoi ndepjapoi
 • Ghi âm từ sombrero sombrero [hats, spanish, loanword]
 • Ghi âm từ Tuykia Tuykia
 • Ghi âm từ Alemáña Alemáña
 • Ghi âm từ Vienã Vienã
 • Ghi âm từ Vangyladẽ Vangyladẽ
 • Ghi âm từ áravegui áravegui
 • Ghi âm từ avano'õ avano'õ
 • Ghi âm từ Kirigitã Kirigitã
 • Ghi âm từ tetãvore tetãvore
 • Ghi âm từ itávarusu itávarusu
 • Ghi âm từ Epáña Epáña
 • Ghi âm từ Poytugágui Poytugágui
 • Ghi âm từ kafe kafe [coffee, noun, café]
 • Ghi âm từ aráviga aráviga
 • Ghi âm từ aravekuéra aravekuéra
 • Ghi âm từ ñemboguére ñemboguére
 • Ghi âm từ machu machu
 • Ghi âm từ chae chae
 • Ghi âm từ avevo avevo
 • Ghi âm từ chamígo chamígo
 • Ghi âm từ ajapajeréi ajapajeréi
 • Ghi âm từ eikéna eikéna
 • Ghi âm từ Eike Eike [Germany Name, first name]
 • Ghi âm từ japirona japirona
 • Ghi âm từ japiro japiro
 • Ghi âm từ añamechu añamechu
 • Ghi âm từ Ange Ange [anatomy in Mapudungun]
 • Ghi âm từ apo apo [wild animals]
 • Ghi âm từ apepu apepu [frutas]
 • Ghi âm từ ápe ápe
 • Ghi âm từ añetete añetete
 • Ghi âm từ añarako añarako
 • Ghi âm từ año año [years, surname]
 • Ghi âm từ amambái amambái [plantas]
 • Ghi âm từ upéva upéva
 • Ghi âm từ péa péa
 • Ghi âm từ amóa amóa
 • Ghi âm từ ambere ambere [Reptil, animales]