Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ krapje krapje
 • Ghi âm từ Risika Risika [krk]
 • Ghi âm từ sviašiti sviašiti
 • Ghi âm từ Uliks Fehmiu Uliks Fehmiu
 • Ghi âm từ drim drim [river]
 • Ghi âm từ goliji goliji
 • Ghi âm từ hello hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions, 挨拶, greeting, inglés]
 • Ghi âm từ birc birc
 • Ghi âm từ kurčiti se kurčiti se [reflexive verbs]
 • Ghi âm từ kill kill [kill, War, Oxford 3000, adj]
 • Ghi âm từ nevladni nevladni
 • Ghi âm từ vladni vladni
 • Ghi âm từ grad school grad school
 • Ghi âm từ tone tone [colors, noun, first name, navy, ships, Female, sounds]
 • Ghi âm từ Kostanjšek Kostanjšek
 • Ghi âm từ dostojnie dostojnie [przysłówek, adverb, dostojeństwo, z godnością, poważnie, dumnie, godnie, stąpać, zmierzać, maszerować, przewodzić, krocząc, in a stately/dignified manner]
 • Ghi âm từ Jizzini Jizzini [Surname - Croatia]
 • Ghi âm từ Miškolc Miškolc
 • Ghi âm từ Kečkemet Kečkemet
 • Ghi âm từ Eger Eger [Cities - Czech Republic, település, wine region]
 • Ghi âm từ Šopron Šopron
 • Ghi âm từ Umok Umok
 • Ghi âm từ Koljnof Koljnof
 • Ghi âm từ Karanac Karanac
 • Ghi âm từ Podolje Podolje
 • Ghi âm từ korog korog
 • Ghi âm từ Korođ Korođ
 • Ghi âm từ Kopačevo Kopačevo
 • Ghi âm từ Laslovo Laslovo
 • Ghi âm từ Lenkovic Lenkovic
 • Ghi âm từ kairka kairka
 • Ghi âm từ Emiraćanka Emiraćanka
 • Ghi âm từ Emiraćanin Emiraćanin
 • Ghi âm từ Sokotranac Sokotranac
 • Ghi âm từ Nigerka Nigerka
 • Ghi âm từ Nigerac Nigerac
 • Ghi âm từ Čadanka Čadanka
 • Ghi âm từ Čadanin Čadanin
 • Ghi âm từ Čadanac Čadanac
 • Ghi âm từ Alžirka Alžirka
 • Ghi âm từ Alžirac Alžirac
 • Ghi âm từ Malijka Malijka
 • Ghi âm từ Malijac Malijac
 • Ghi âm từ Cipranka Cipranka
 • Ghi âm từ Cipranin Cipranin
 • Ghi âm từ Saharac Saharac
 • Ghi âm từ Mauretanka Mauretanka
 • Ghi âm từ Mauretanac Mauretanac
 • Ghi âm từ marokanka marokanka
 • Ghi âm từ stignuti stignuti

Phrases

 • Ghi âm từ masti sastojak masti sastojak [Other]
 • Ghi âm từ ljudske naselje ljudske naselje [Other]
 • Ghi âm từ Sjećas li se... ? Sjećas li se... ? [Other]
 • Ghi âm từ oponašati svaki aspekt ljudske inteligen oponašati svaki aspekt ljudske inteligen [Other]
 • Ghi âm từ znanstvena literatur znanstvena literatur [Other]
 • Ghi âm từ Más idők, más erkölcsök. Más idők, más erkölcsök. [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Változnak az idők, változnak az erkölcsök . Változnak az idők, változnak az erkölcsök . [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Új király, új törvény . Új király, új törvény . [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Ajándék marhának ne nézd a szarvát. Ajándék marhának ne nézd a szarvát. [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Ajándék marhának nincs odva fogának. Ajándék marhának nincs odva fogának. [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Ingyen lónak ne nézd a fogát . Ingyen lónak ne nézd a fogát . [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Ajándék lónak ne nézd a fogát. Ajándék lónak ne nézd a fogát. [Everyday Phrases]