Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ хьэкӏэ хьэкӏэ
 • Ghi âm từ хьэкӏэн хьэкӏэн
 • Ghi âm từ тхьэр зэта тхьэр зэта
 • Ghi âm từ ермэлыхэр зыдэс къуажэ ермэлыхэр зыдэс къуажэ
 • Ghi âm từ ӏэпэӏэсагъэ ӏэпэӏэсагъэ
 • Ghi âm từ жагъуэу лъагъун жагъуэу лъагъун
 • Ghi âm từ сэ уэ фӏыуэ узолъагъу сэ уэ фӏыуэ узолъагъу
 • Ghi âm từ шэджагъуэнэ шэджагъуэнэ
 • Ghi âm từ хэшын хэшын
 • Ghi âm từ сегъасэ сегъасэ
 • Ghi âm từ тхьэмбылыфэ тхьэмбылыфэ
 • Ghi âm từ тхьэкӏумэ вей тхьэкӏумэ вей
 • Ghi âm từ шы вей шы вей
 • Ghi âm từ джэд вей джэд вей
 • Ghi âm từ бзу вей бзу вей
 • Ghi âm từ бадзэ вей бадзэ вей
 • Ghi âm từ себгъэсэн? себгъэсэн?
 • Ghi âm từ хъумпӏылэ хъумпӏылэ
 • Ghi âm từ хъумбылэ хъумбылэ
 • Ghi âm từ хьэндридзэл хьэндридзэл
 • Ghi âm từ хьэлывэ хьэлывэ
 • Ghi âm từ уащхъуафэ уащхъуафэ
 • Ghi âm từ тӏэпӏын тӏэпӏын
 • Ghi âm từ мафӏэ жылэ мафӏэ жылэ
 • Ghi âm từ псы жылэ псы жылэ
 • Ghi âm từ гупкъо гупкъо
 • Ghi âm từ пыжьбанэ пыжьбанэ
 • Ghi âm từ пыжьей пыжьей
 • Ghi âm từ сэнжэху сэнжэху
 • Ghi âm từ хэгъэрей хэгъэрей
 • Ghi âm từ гъунэ илъэн гъунэ илъэн
 • Ghi âm từ хуэмыфӏ хуэмыфӏ
 • Ghi âm từ хуэфӏ щӏын хуэфӏ щӏын
 • Ghi âm từ хуэфӏ хъун хуэфӏ хъун
 • Ghi âm từ хуэмыху хуэмыху
 • Ghi âm từ сыпапхъэ сыпапхъэ
 • Ghi âm từ хьэулей хьэулей
 • Ghi âm từ хьэдэӏус хьэдэӏус
 • Ghi âm từ утхъуцӏ утхъуцӏ
 • Ghi âm từ утхъуэн утхъуэн
 • Ghi âm từ лодан лодан
 • Ghi âm từ Хьэжмэстафэ Хьэжмэстафэ
 • Ghi âm từ Пхэней Пхэней
 • Ghi âm từ къырымщокъал къырымщокъал
 • Ghi âm từ къарэдае къарэдае
 • Ghi âm từ къантэлоужь къантэлоужь
 • Ghi âm từ домбаз домбаз
 • Ghi âm từ Мэшыкъуэ Мэшыкъуэ
 • Ghi âm từ укъуэншын укъуэншын
 • Ghi âm từ къыпхуищӏ дзыхьыр къыпхуищӏ дзыхьыр