Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Ghi âm từ ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Ghi âm từ нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Ghi âm từ щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Ghi âm từ удыгъэ удыгъэ
 • Ghi âm từ хуэжэн хуэжэн
 • Ghi âm từ щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Ghi âm từ зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Ghi âm từ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Ghi âm từ тепӏэн тепӏэн
 • Ghi âm từ ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Ghi âm từ пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Ghi âm từ хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Ghi âm từ псытекӏэ псытекӏэ
 • Ghi âm từ фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Ghi âm từ шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Ghi âm từ уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Ghi âm từ къэзэр къэзэр
 • Ghi âm từ гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Ghi âm từ зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Ghi âm từ зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Ghi âm từ хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Ghi âm từ абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Ghi âm từ ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Ghi âm từ хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Ghi âm từ хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Ghi âm từ щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Ghi âm từ хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Ghi âm từ ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Ghi âm từ цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Ghi âm từ улъиигъэ улъиигъэ
 • Ghi âm từ ящхьопэ ящхьопэ
 • Ghi âm từ щхьэпэн щхьэпэн
 • Ghi âm từ накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • Ghi âm từ зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • Ghi âm từ зэгъэпэща зэгъэпэща
 • Ghi âm từ шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • Ghi âm từ силӏ силӏ
 • Ghi âm từ Тхьэ, сымыщӏэ. Тхьэ, сымыщӏэ.
 • Ghi âm từ А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Ghi âm từ къуенцӏ къуенцӏ
 • Ghi âm từ къуенару къуенару
 • Ghi âm từ зыухьын зыухьын
 • Ghi âm từ зыутхыпщӏын зыутхыпщӏын
 • Ghi âm từ зыуфэбгъун зыуфэбгъун
 • Ghi âm từ зыуфэн зыуфэн
 • Ghi âm từ зыунэгъуэджын зыунэгъуэджын
 • Ghi âm từ зыутхын зыутхын
 • Ghi âm từ зыукъэбзын зыукъэбзын
 • Ghi âm từ зыумысын зыумысын