Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Kriminalistinnen Kriminalistinnen
 • Ghi âm từ Kriminalistin Kriminalistin
 • Ghi âm từ Kriminalisten Kriminalisten
 • Ghi âm từ Kriminalist Kriminalist
 • Ghi âm từ Korrekteschen Korrekteschen
 • Ghi âm từ Korrektesch Korrektesch
 • Ghi âm từ Konschtglaserinnen Konschtglaserinnen
 • Ghi âm từ Konschtglaserin Konschtglaserin
 • Ghi âm từ Konschtglaser Konschtglaser
 • Ghi âm từ Konschtglasereien Konschtglasereien
 • Ghi âm từ Konschtglaserei Konschtglaserei
 • Ghi âm từ Kinesitherapeutinnen Kinesitherapeutinnen
 • Ghi âm từ Kinesitherapeutin Kinesitherapeutin
 • Ghi âm từ kinesitherapeut kinesitherapeut
 • Ghi âm từ Keramikerinnen Keramikerinnen [irregular plural]
 • Ghi âm từ Keramikerin Keramikerin
 • Ghi âm từ keramiker keramiker [work, art]
 • Ghi âm từ Kéismécherinnen Kéismécherinnen
 • Ghi âm từ Kéismécherin Kéismécherin
 • Ghi âm từ Kéismécher Kéismécher
 • Ghi âm từ Kéifeschen Kéifeschen
 • Ghi âm từ Kéifesch Kéifesch
 • Ghi âm từ Kéiferinnen Kéiferinnen
 • Ghi âm từ Kéiferin Kéiferin
 • Ghi âm từ Kaffisbrennerinnen Kaffisbrennerinnen
 • Ghi âm từ Kaffisbrennerin Kaffisbrennerin
 • Ghi âm từ Kaffisbrenner Kaffisbrenner
 • Ghi âm từ Instrukterinnen Instrukterinnen
 • Ghi âm từ Instrukterin Instrukterin
 • Ghi âm từ Instrukter Instrukter
 • Ghi âm từ Instrukteschen Instrukteschen
 • Ghi âm từ Instruktesch Instruktesch
 • Ghi âm từ Installateurinnen Installateurinnen
 • Ghi âm từ Installateurin Installateurin
 • Ghi âm từ Importatricen Importatricen
 • Ghi âm từ importatrice importatrice
 • Ghi âm từ Illustratorinnen Illustratorinnen [irregular plural]
 • Ghi âm từ Illustratorin Illustratorin
 • Ghi âm từ Illustratricen Illustratricen
 • Ghi âm từ illustratrice illustratrice
 • Ghi âm từ illustratoren illustratoren
 • Ghi âm từ illustrator illustrator [occupation]
 • Ghi âm từ Illustrateuren Illustrateuren
 • Ghi âm từ illustrateur illustrateur
 • Ghi âm từ Huissièren Huissièren
 • Ghi âm từ Huissière Huissière
 • Ghi âm từ Hondsfleegerinnen Hondsfleegerinnen
 • Ghi âm từ Hondsfleegerin Hondsfleegerin
 • Ghi âm từ Hondsfleeger Hondsfleeger
 • Ghi âm từ Hëllefsverwalterinnen Hëllefsverwalterinnen