Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ verweechlechter verweechlechter
 • Ghi âm từ verweechlechten verweechlechten
 • Ghi âm từ verweechlechtem verweechlechtem
 • Ghi âm từ verweechlecht verweechlecht
 • Ghi âm từ verweechlechen verweechlechen
 • Ghi âm từ verursaachter verursaachter
 • Ghi âm từ verursaachten verursaachten
 • Ghi âm từ verursaachtem verursaachtem
 • Ghi âm từ vertrauenswürdeger vertrauenswürdeger
 • Ghi âm từ vertrauenswürdegen vertrauenswürdegen
 • Ghi âm từ vertrauenswürdegem vertrauenswürdegem
 • Ghi âm từ vertrauenswürdegt vertrauenswürdegt
 • Ghi âm từ vertrauenswürdeg vertrauenswürdeg
 • Ghi âm từ vertrauenswierdeger vertrauenswierdeger
 • Ghi âm từ vertrauenswierdegen vertrauenswierdegen
 • Ghi âm từ vertrauenswierdegem vertrauenswierdegem
 • Ghi âm từ vertrauenswierdegt vertrauenswierdegt
 • Ghi âm từ vertrauenswierdeg vertrauenswierdeg
 • Ghi âm từ verstriefter verstriefter
 • Ghi âm từ verstrieften verstrieften
 • Ghi âm từ verstrieftem verstrieftem
 • Ghi âm từ verstrieft verstrieft
 • Ghi âm từ verstriefs verstriefs
 • Ghi âm từ verstrief verstrief
 • Ghi âm từ verstriewen verstriewen
 • Ghi âm từ verstännegt verstännegt
 • Ghi âm từ verstännegs verstännegs
 • Ghi âm từ verständnesvollt verständnesvollt
 • Ghi âm từ verständnisvollen verständnisvollen
 • Ghi âm từ verständnisvollem verständnisvollem
 • Ghi âm từ verständnisvollt verständnisvollt
 • Ghi âm từ verständnisvoll verständnisvoll [Charaktereigenschaften]
 • Ghi âm từ verständnesvoller verständnesvoller
 • Ghi âm từ verständnesvollen verständnesvollen
 • Ghi âm từ verständnesvollem verständnesvollem
 • Ghi âm từ verständnesvoll verständnesvoll
 • Ghi âm từ verspotter verspotter
 • Ghi âm từ verspottem verspottem
 • Ghi âm từ verspotts verspotts
 • Ghi âm từ verspott verspott
 • Ghi âm từ verspotten verspotten [verb]
 • Ghi âm từ verspaanter verspaanter
 • Ghi âm từ verspaanten verspaanten
 • Ghi âm từ verspaantem verspaantem
 • Ghi âm từ verspaant verspaant
 • Ghi âm từ versklaavter versklaavter
 • Ghi âm từ versklaavten versklaavten
 • Ghi âm từ versklaavtem versklaavtem
 • Ghi âm từ versklaavt versklaavt
 • Ghi âm từ versklaavs versklaavs