Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Samschadeg Samschadeg
 • Ghi âm từ Haaptugekloter Haaptugekloter
 • Ghi âm từ Haaptugeklot Haaptugeklot
 • Ghi âm từ Haaptugekloten Haaptugekloten
 • Ghi âm từ Haapttribünen Haapttribünen
 • Ghi âm từ Haapttribün Haapttribün
 • Ghi âm từ Haapttheesen Haapttheesen
 • Ghi âm từ Haaptthees Haaptthees
 • Ghi âm từ Haapttableauen Haapttableauen
 • Ghi âm từ Haapttableau Haapttableau
 • Ghi âm từ Haaptsëtz Haaptsëtz
 • Ghi âm từ Haaptsäiten Haaptsäiten
 • Ghi âm từ Haaptsäit Haaptsäit
 • Ghi âm từ Haaptsuergen Haaptsuergen
 • Ghi âm từ Haaptsuerg Haaptsuerg
 • Ghi âm từ Haaptstécker Haaptstécker
 • Ghi âm từ Haaptstéck Haaptstéck
 • Ghi âm từ Haaptstéchwuert Haaptstéchwuert
 • Ghi âm từ Haaptstéchwierder Haaptstéchwierder
 • Ghi âm từ Haaptstäipen Haaptstäipen
 • Ghi âm từ Haaptstäip Haaptstäip
 • Ghi âm từ Haaptsträitpunkten Haaptsträitpunkten
 • Ghi âm từ Haaptsträitpunkt Haaptsträitpunkt
 • Ghi âm từ Haaptstrecken Haaptstrecken
 • Ghi âm từ Haaptstreck Haaptstreck
 • Ghi âm từ Haaptsprooch Haaptsprooch
 • Ghi âm từ Haaptsponsoren Haaptsponsoren
 • Ghi âm từ Haaptsponsor Haaptsponsor
 • Ghi âm từ Haaptsiègen Haaptsiègen
 • Ghi âm từ Haaptsiège Haaptsiège
 • Ghi âm từ Haaptschwéierpunkten Haaptschwéierpunkten
 • Ghi âm từ Haaptschwéierpunkt Haaptschwéierpunkt
 • Ghi âm từ Haaptronnen Haaptronnen
 • Ghi âm từ Haaptronn Haaptronn
 • Ghi âm từ Haaptrevenuen Haaptrevenuen
 • Ghi âm từ Haaptrevenu Haaptrevenu
 • Ghi âm từ Haaptresponsabelen Haaptresponsabelen
 • Ghi âm từ Haaptresidencen Haaptresidencen
 • Ghi âm từ Haaptresidence Haaptresidence
 • Ghi âm từ Haaptresidenzen Haaptresidenzen
 • Ghi âm từ Haaptresidenz Haaptresidenz
 • Ghi âm từ Haaptreprochen Haaptreprochen
 • Ghi âm từ Haaptreproche Haaptreproche
 • Ghi âm từ Haaptreegelen Haaptreegelen
 • Ghi âm từ Haaptreegel Haaptreegel
 • Ghi âm từ Haaptreformen Haaptreformen
 • Ghi âm từ Haaptreform Haaptreform
 • Ghi âm từ Haaptrecommandatiounen Haaptrecommandatiounen
 • Ghi âm từ Haaptrecommandatioun Haaptrecommandatioun
 • Ghi âm từ Haaptrecetten Haaptrecetten