Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Argegn Argegn
 • Ghi âm từ Siranöva Siranöva
 • Ghi âm từ Vidigülf Vidigülf
 • Ghi âm từ Burnasch Burnasch
 • Ghi âm từ Gualdrasch Gualdrasch
 • Ghi âm từ Mórla Mórla
 • Ghi âm từ cazzoeula cazzoeula
 • Ghi âm từ senatur senatur
 • Ghi âm từ Don Don [Russia, rivers, male given name, british accent, Donation, Titolo di rispetto ( signore)]
 • Ghi âm từ Lisander Lisander [nomi di persona]
 • Ghi âm từ don Lisander don Lisander [don Alessandro (Manzoni)]
 • Ghi âm từ bruscitt bruscitt [food]
 • Ghi âm từ mondeghili mondeghili
 • Ghi âm từ sguàita sguàita
 • Ghi âm từ inarcà inarcà
 • Ghi âm từ giustà giustà [aggiustato]
 • Ghi âm từ giónta giónta
 • Ghi âm từ giontà giontà
 • Ghi âm từ carabàttola carabàttola
 • Ghi âm từ nòtes nòtes
 • Ghi âm từ frontà frontà
 • Ghi âm từ stracch stracch
 • Ghi âm từ negà negà
 • Ghi âm từ toeù a fitt toeù a fitt
 • Ghi âm từ fitt fitt [Emberi vonások, Skånska, Skåne, Scanian, Scania]
 • Ghi âm từ fittà fittà
 • Ghi âm từ refittóra refittóra
 • Ghi âm từ refittô refittô
 • Ghi âm từ vegnì dénter vegnì dénter
 • Ghi âm từ vegnì drént vegnì drént
 • Ghi âm từ vegnì suu vegnì suu
 • Ghi âm từ vegnì vegnì
 • Ghi âm từ molà molà
 • Ghi âm từ Gioanna d'Arch Gioanna d'Arch
 • Ghi âm từ Praça dos Restauradores Praça dos Restauradores [location]
 • Ghi âm từ Ciass Ciass
 • Ghi âm từ Menarost Menarost
 • Ghi âm từ sgonfion sgonfion
 • Ghi âm từ crubion crubion
 • Ghi âm từ crubiament crubiament
 • Ghi âm từ crubià crubià
 • Ghi âm từ crubi crubi
 • Ghi âm từ crozz crozz
 • Ghi âm từ crovettà crovettà
 • Ghi âm từ crovetta crovetta
 • Ghi âm từ croved croved
 • Ghi âm từ crodon crodon
 • Ghi âm từ coretton coretton
 • Ghi âm từ corettà corettà
 • Ghi âm từ adaquament adaquament