Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ bihom bihom
 • Ghi âm từ bikom bikom
 • Ghi âm từ bina bina [female names, Indian names, india, wasp, German names]
 • Ghi âm từ biha biha
 • Ghi âm từ bik bik [Animal]
 • Ghi âm từ bija bija
 • Ghi âm từ bih bih [pronouns, conjugated]
 • Ghi âm từ Sema Sema [seme, sostantivo, names]
 • Ghi âm từ nisimgħu nisimgħu
 • Ghi âm từ tant tant [adverbes, substantiv, chord, aunt]
 • Ghi âm từ fid-dinja fid-dinja
 • Ghi âm từ Ejja hawnhekk Ejja hawnhekk
 • Ghi âm từ X'għidtli? X'għidtli?
 • Ghi âm từ Fejn qiegħda l-kamra tal-banju? Fejn qiegħda l-kamra tal-banju?
 • Ghi âm từ bejgħ bejgħ
 • Ghi âm từ Jien nitgħallem waħdi Jien nitgħallem waħdi
 • Ghi âm từ X'inhuma l-passatempi tiegħek? X'inhuma l-passatempi tiegħek?
 • Ghi âm từ Aqgħu! Aqgħu!
 • Ghi âm từ augur augur
 • Ghi âm từ lenti ta' l-ingrandiment lenti ta' l-ingrandiment
 • Ghi âm từ Għeluq Sninek it-Tajjeb Għeluq Sninek it-Tajjeb
 • Ghi âm từ għaf għaf
 • Ghi âm từ il-kanċer il-kanċer
 • Ghi âm từ ghandek ghandek
 • Ghi âm từ żagiew żagiew [rzeczownik, noun, firebrand, torch, światło, rozświetlać, płomień, płonąć, dym, źródło światła]
 • Ghi âm từ af af [preposition, mouth, bijwoord, ape, noun]
 • Ghi âm từ Ta'Dmejrek Ta'Dmejrek [mountain]
 • Ghi âm từ saqqajja saqqajja
 • Ghi âm từ Ugiegh Ugiegh
 • Ghi âm từ Nilghag Nilghag
 • Ghi âm từ Ghasfut Ghasfut
 • Ghi âm từ CELESTYAL CELESTYAL
 • Ghi âm từ Għala Għala
 • Ghi âm từ hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • Ghi âm từ nesa nesa [contracciones]
 • Ghi âm từ Għaxaq Għaxaq
 • Ghi âm từ William Muscat William Muscat
 • Ghi âm từ Charles Scicluna Charles Scicluna
 • Ghi âm từ Inventur Inventur [noun]
 • Ghi âm từ proċessur proċessur [electronics, computers]
 • Ghi âm từ ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • Ghi âm từ kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • Ghi âm từ kiwja kiwja
 • Ghi âm từ wiegħed wiegħed
 • Ghi âm từ tislijiet tislijiet
 • Ghi âm từ zalza zalza
 • Ghi âm từ attiv attiv
 • Ghi âm từ ċċaqlaq ċċaqlaq
 • Ghi âm từ tagħha tagħha
 • Ghi âm từ Grieg Grieg