Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ boosterprik boosterprik
 • Ghi âm từ keelvirusje keelvirusje
 • Ghi âm từ Struisenburgdwarsstraat Struisenburgdwarsstraat
 • Ghi âm từ invertebraat invertebraat
 • Ghi âm từ volant volant [learning French, car travel in France, volant, adjectifs en Français, heraldry]
 • Ghi âm từ Hagenaars Hagenaars
 • Ghi âm từ Honjo Honjo
 • Ghi âm từ Tasuku Honjo Tasuku Honjo [nobel prize, scientist]
 • Ghi âm từ Inviting a lover into your bed for some Inviting a lover into your bed for some
 • Ghi âm từ Queesting Queesting
 • Ghi âm từ begeesterend begeesterend
 • Ghi âm từ Alrijne Alrijne
 • Ghi âm từ Frankrijkganger Frankrijkganger
 • Ghi âm từ mooie kleur mooie kleur
 • Ghi âm từ Philadelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • Ghi âm từ schipol schipol [airport]
 • Ghi âm từ Sudan Sudan
 • Ghi âm từ huet huet [winemakers, verb]
 • Ghi âm từ Huët Huët
 • Ghi âm từ Jean Jean [female names, male names, 法語常見名字, female name, name, first name, surname]
 • Ghi âm từ Gauthier Huët Gauthier Huët
 • Ghi âm từ Pelger Pelger [names]
 • Ghi âm từ Karel Pelger Karel Pelger
 • Ghi âm từ Hanna Hanna [rzeczownik, noun, imię żeńskie, female first name, odmiana rzeczowników]
 • Ghi âm từ eirerstok eirerstok
 • Ghi âm từ cultfilm cultfilm
 • Ghi âm từ Overlaet Overlaet
 • Ghi âm từ hakaru hakaru
 • Ghi âm từ Hakaru Hashimoto Hakaru Hashimoto
 • Ghi âm từ sjabrak sjabrak
 • Ghi âm từ Veiligheidskleding Veiligheidskleding
 • Ghi âm từ Pieternel Pieternel
 • Ghi âm từ loodlijnig loodlijnig
 • Ghi âm từ pijnlozer pijnlozer
 • Ghi âm từ gourmetlucht gourmetlucht
 • Ghi âm từ het eerloost het eerloost
 • Ghi âm từ meest eerloost meest eerloost
 • Ghi âm từ skyr skyr [food, dairy products, cuisine, company]
 • Ghi âm từ Willebrands Willebrands
 • Ghi âm từ daklozer daklozer
 • Ghi âm từ loze loze
 • Ghi âm từ Emma McLaughlin Emma McLaughlin
 • Ghi âm từ Huang Huang [names, surname]
 • Ghi âm từ kontlikker kontlikker
 • Ghi âm từ teleangiëctasieën teleangiëctasieën
 • Ghi âm từ Claas Claas [names]
 • Ghi âm từ Emanuel Emegha Emanuel Emegha
 • Ghi âm từ Kuijs Kuijs
 • Ghi âm từ Conilik Conilik
 • Ghi âm từ Gregoor Gregoor