Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Brand-Flu Brand-Flu
 • Ghi âm từ makaperi makaperi
 • Ghi âm từ faja lobi faja lobi
 • Ghi âm từ Sranang Sranang
 • Ghi âm từ yesi yesi
 • Ghi âm từ yesibuba yesibuba
 • Ghi âm từ yesi-ati yesi-ati
 • Ghi âm từ yesi-olo yesi-olo
 • Ghi âm từ yesimama yesimama
 • Ghi âm từ yesilinga yesilinga
 • Ghi âm từ yesikaka yesikaka
 • Ghi âm từ yesidoti yesidoti
 • Ghi âm từ yeye yeye [eye]
 • Ghi âm từ yeyefasi yeyefasi
 • Ghi âm từ yolisti yolisti
 • Ghi âm từ yola yola [names]
 • Ghi âm từ yoku yoku
 • Ghi âm từ yokro yokro
 • Ghi âm từ yongu yongu
 • Ghi âm từ bromki bromki
 • Ghi âm từ yonkuman yonkuman
 • Ghi âm từ yorka yorka
 • Ghi âm từ yorkaberi yorkaberi
 • Ghi âm từ yorkatafra yorkatafra
 • Ghi âm từ yosyosi-skoro yosyosi-skoro
 • Ghi âm từ yosyosi yosyosi
 • Ghi âm từ yowka yowka
 • Ghi âm từ yowla yowla
 • Ghi âm từ yuru-oso yuru-oso
 • Ghi âm từ yuru yuru
 • Ghi âm từ yuruten yuruten
 • Ghi âm từ yusrefi yusrefi
 • Ghi âm từ zuidsei zuidsei
 • Ghi âm từ wetweti wetweti
 • Ghi âm từ weti weti
 • Ghi âm từ telo telo [water, body, sostantivo, food]
 • Ghi âm từ gowtu gowtu [chemical element]
 • Ghi âm từ kabasino kabasino [chemical element]
 • Ghi âm từ koroskotriki koroskotriki [chemical element]
 • Ghi âm từ kupru kupru [chemical element]
 • Ghi âm từ kwiki kwiki [chemical element]
 • Ghi âm từ srivru srivru [chemical element]
 • Ghi âm từ sungu sungu [chemical element, names]
 • Ghi âm từ ten ten [Number]
 • Ghi âm từ loto loto [chemical element]
 • Ghi âm từ Afrka Afrka
 • Ghi âm từ Amrika Amrika
 • Ghi âm từ ropa ropa [Polish towns and villages, rzeczownik, noun, Polish rivers, rzeka, river, Wisłoka, dopływ]
 • Ghi âm từ geografi geografi
 • Ghi âm từ blaka blaka [color]