Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ tlhIH quvHa' tlhIH quvHa'
 • Ghi âm từ qaStaHvIS ram jIyItnIS qaStaHvIS ram jIyItnIS
 • Ghi âm từ petaQ ghaH DonalD trump'e'. petaQ ghaH DonalD trump'e'.
 • Ghi âm từ Doqqu' 'epIl naH. Doqqu' 'epIl naH.
 • Ghi âm từ Qu’vatlh Qu’vatlh
 • Ghi âm từ joh joh
 • Ghi âm từ Kuvah'Magh Kuvah'Magh
 • Ghi âm từ Ko'wa-mach Ko'wa-mach
 • Ghi âm từ petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'. petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'.
 • Ghi âm từ mataH HeghDI' chaH! mataH HeghDI' chaH!
 • Ghi âm từ nughDaq mayIn. nughDaq mayIn.
 • Ghi âm từ Z Z [alphabet, consonants, letters, letter, Sosič Balerina, Marjan Bregant, Prešeren]
 • Ghi âm từ Q'ploq Q'ploq
 • Ghi âm từ 'oHbej 'oHbej [adveb]
 • Ghi âm từ Qumwl' ylchu' Qumwl' ylchu'
 • Ghi âm từ Big Mac Big Mac [product names, fast food, food]
 • Ghi âm từ bIyIt bIyIt
 • Ghi âm từ jIyIt jIyIt
 • Ghi âm từ ponglIj ponglIj
 • Ghi âm từ 'oH'a' 'oH'a'
 • Ghi âm từ qaplan qaplan [Zamanalif, zoology, зоология]
 • Ghi âm từ nuqjatlh nuqjatlh
 • Ghi âm từ bImach bImach
 • Ghi âm từ ' ' [apostrophe, 작은 따옴표, symbol]
 • Ghi âm từ maQong maQong
 • Ghi âm từ jIvum jIvum
 • Ghi âm từ Suqet Suqet
 • Ghi âm từ maqet maqet
 • Ghi âm từ bISup bISup
 • Ghi âm từ Hab SoSlI' Quch! Hab SoSlI' Quch!
 • Ghi âm từ yIbaH yIbaH
 • Ghi âm từ jIyaj jIyaj
 • Ghi âm từ jIyajbe' jIyajbe'
 • Ghi âm từ vlghajbe' vlghajbe'
 • Ghi âm từ jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • Ghi âm từ HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • Ghi âm từ joH'a joH'a
 • Ghi âm từ Qapla'ghu Qapla'ghu
 • Ghi âm từ qey qey [verbs]
 • Ghi âm từ Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • Ghi âm từ chu' chu'
 • Ghi âm từ tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • Ghi âm từ Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • Ghi âm từ tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • Ghi âm từ cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • Ghi âm từ sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • Ghi âm từ togh togh
 • Ghi âm từ hov hov
 • Ghi âm từ chis chis [chis, surname]
 • Ghi âm từ mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan, surname]