Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ yIbaH yIbaH
 • Ghi âm từ jIyaj jIyaj
 • Ghi âm từ jIyajbe' jIyajbe'
 • Ghi âm từ vlghajbe' vlghajbe'
 • Ghi âm từ jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • Ghi âm từ HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • Ghi âm từ joH'a joH'a
 • Ghi âm từ Qapla'ghu Qapla'ghu
 • Ghi âm từ qey qey [verbs]
 • Ghi âm từ Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • Ghi âm từ chu' chu'
 • Ghi âm từ tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • Ghi âm từ Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • Ghi âm từ tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • Ghi âm từ cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • Ghi âm từ sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • Ghi âm từ togh togh
 • Ghi âm từ hov hov
 • Ghi âm từ chis chis [chis]
 • Ghi âm từ mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • Ghi âm từ chal chal [here]
 • Ghi âm từ qeS’a’ qeS’a’
 • Ghi âm từ pIn'a' pIn'a' [maestra]
 • Ghi âm từ parmaq parmaq [amor]
 • Ghi âm từ Wlj Wlj
 • Ghi âm từ ba Qa' ba Qa'
 • Ghi âm từ Qaqqu Qaqqu
 • Ghi âm từ qamuSHa qamuSHa
 • Ghi âm từ    
 • Ghi âm từ bIHnuch bIHnuch
 • Ghi âm từ nIm wIb ngogh nIm wIb ngogh [food]
 • Ghi âm từ ghogh HablI'Hom ghogh HablI'Hom [communication technology]
 • Ghi âm từ 'echletHom 'echletHom
 • Ghi âm từ puH Doj puH Doj
 • Ghi âm từ raQ raQ
 • Ghi âm từ mIllogh qonwI' mIllogh qonwI'
 • Ghi âm từ lupwI' lupwI'
 • Ghi âm từ ghem ghem
 • Ghi âm từ ghor ghor
 • Ghi âm từ tIr ngogh tIr ngogh
 • Ghi âm từ QoghIj QoghIj [body part]
 • Ghi âm từ loDHom loDHom
 • Ghi âm từ ngaSwI' ngaSwI' [container]
 • Ghi âm từ bal bal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, NL AUB, adverb, container]
 • Ghi âm từ porgh porgh
 • Ghi âm từ biQ Duj biQ Duj
 • Ghi âm từ SuD 'ej wov SuD 'ej wov [colors]
 • Ghi âm từ Huch nav Huch nav
 • Ghi âm từ qam Do Duj qam Do Duj
 • Ghi âm từ qa'vIn qa'vIn [Beverage]

Phrases