Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ abanoz ağacı abanoz ağacı
 • Ghi âm từ yarsıp kitü yarsıp kitü
 • Ghi âm từ Bileğimi burktum. Bileğimi burktum.
 • Ghi âm từ Kapusuz Kapusuz
 • Ghi âm từ Fatih Artman Fatih Artman
 • Ghi âm từ hüsrana uğruyorum hüsrana uğruyorum
 • Ghi âm từ Bitir Bitir
 • Ghi âm từ kephez kephez
 • Ghi âm từ Enis Maci Enis Maci [writer]
 • Ghi âm từ Ünel Ünel
 • Ghi âm từ pioneer pioneer [electronics]
 • Ghi âm từ ABSE ABSE
 • Ghi âm từ dü-zeban dü-zeban
 • Ghi âm từ Damen Damen
 • Ghi âm từ tormış iptäşem tormış iptäşem
 • Ghi âm từ Tathı Tathı
 • Ghi âm từ Lactobacillus buchneri Lactobacillus buchneri
 • Ghi âm từ Wsws Wsws
 • Ghi âm từ pezciyan_amira pezciyan_amira
 • Ghi âm từ Xelatên Xelatên
 • Ghi âm từ Elî Elî [Günes]
 • Ghi âm từ palad palad [palm of hand]
 • Ghi âm từ özr-pezir özr-pezir
 • Ghi âm từ lâ-şe lâ-şe
 • Ghi âm từ Ina Ina
 • Ghi âm từ ıs'ar ıs'ar
 • Ghi âm từ Hoşnişid Hoşnişid
 • Ghi âm từ hesti hesti [horse]
 • Ghi âm từ gonceleb gonceleb
 • Ghi âm từ ezlaf ezlaf
 • Ghi âm từ eracif eracif
 • Ghi âm từ deryab deryab
 • Ghi âm từ da'vi da'vi
 • Ghi âm từ dehakin dehakin
 • Ghi âm từ dem e dem dem e dem
 • Ghi âm từ der-an der-an
 • Ghi âm từ der-a-kab der-a-kab
 • Ghi âm từ bağ-istan bağ-istan
 • Ghi âm từ berdel acuz berdel acuz
 • Ghi âm từ bezm-gah bezm-gah
 • Ghi âm từ bi-hakkın bi-hakkın
 • Ghi âm từ bi niğah bi niğah
 • Ghi âm từ Bitig Bitig
 • Ghi âm từ canefşan canefşan
 • Ghi âm từ Cangir Cangir
 • Ghi âm từ Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • Ghi âm từ tatar köyläre tatar köyläre
 • Ghi âm từ alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • Ghi âm từ Aliman Aliman
 • Ghi âm từ ameli-manda ameli-manda