Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

  • Ghi âm từ їбати/jibatı їбати/jibatı [vulgar, profanity, swearing, jibaty, yibaty]
  • Ghi âm từ хуй/chuj хуй/chuj [vulgar, profanity, swearing, матюки, huj, chuj, khuy]
  • Ghi âm từ пиздатий/pızdatıj пиздатий/pızdatıj [vulgar, profanity, swearing, матюки, pyzdatyj, pyzdatyi]
  • Ghi âm từ пизда/pızda пизда/pızda [profanity, vulgar, swearing, pyzda, матюки]
  • Ghi âm từ лісіа лісіа
  • Ghi âm từ Аба Аба
  • Ghi âm từ бенасі бенасі