Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ khoij khoij
 • Ghi âm từ khvan khvan
 • Ghi âm từ rfg rfg
 • Ghi âm từ lwgfangz lwgfangz
 • Ghi âm từ 母亲 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • Ghi âm từ 狗肉 狗肉
 • Ghi âm từ 書本 書本 [noun]
 • Ghi âm từ 鸭脚 鸭脚
 • Ghi âm từ 我爱你 我爱你 [Mahal kita]
 • Ghi âm từ 我爱伱 我爱伱
 • Ghi âm từ Daigoz Daigoz
 • Ghi âm từ Cuŋƅgoƨ Cuŋƅgoƨ
 • Ghi âm từ yienhda yienhda [显赫]
 • Ghi âm từ yienghceij yienghceij [模样;姿态]
 • Ghi âm từ yienghmoq yienghmoq [新型]
 • Ghi âm từ yinxdoeng yinxdoeng [疏导]
 • Ghi âm từ youzgwg youzgwg [重(稠)油]
 • Ghi âm từ youzraemxmok youzraemxmok [地沟油]
 • Ghi âm từ youqsienq youqsienq [在线]
 • Ghi âm từ yukluenh yukluenh [煽乱]
 • Ghi âm từ yukyon yukyon [唆使;挑动]
 • Ghi âm từ ywcim ywcim [针剂]
 • Ghi âm từ ywdoihduz ywdoihduz [兽药]
 • Ghi âm từ ywnohcing ywnohcing
 • Ghi âm từ vaiqgyaj vaiqgyaj
 • Ghi âm từ va'ngaeux va'ngaeux
 • Ghi âm từ ndatfwgfwg ndatfwgfwg
 • Ghi âm từ ajvauvau ajvauvau
 • Ghi âm từ haenqrengz haenqrengz
 • Ghi âm từ baenzlawz baenzlawz
 • Ghi âm từ cwngfuj cwngfuj
 • Ghi âm từ makbengj makbengj
 • Ghi âm từ makbaeng makbaeng
 • Ghi âm từ lwgda lwgda
 • Ghi âm từ lwglan lwglan
 • Ghi âm từ lwgmbwk lwgmbwk
 • Ghi âm từ lwgnyezrauh lwgnyezrauh
 • Ghi âm từ gyaeq hanq gyaeq hanq
 • Ghi âm từ noh bit noh bit
 • Ghi âm từ baenz vunz baenz vunz
 • Ghi âm từ dwgriu dwgriu
 • Ghi âm từ dwggyaez dwggyaez
 • Ghi âm từ Daemzsaez Daemzsaez
 • Ghi âm từ Nazgimz Nazgimz
 • Ghi âm từ Nazdonh Nazdonh
 • Ghi âm từ Gominz Gominz
 • Ghi âm từ Seigimj Seigimj
 • Ghi âm từ Nawduq Nawduq
 • Ghi âm từ nazseq nazseq
 • Ghi âm từ nazbyaek nazbyaek