Thể loại:

алфавит

Đăng ký theo dõi алфавит phát âm

 • phát âm я я [ru]
 • phát âm и и [ru]
 • phát âm ж ж [ru]
 • phát âm у у [ru]
 • phát âm а а [ru]
 • phát âm ё ё [ru]
 • phát âm в в [ru]
 • phát âm ь ь [ru]
 • phát âm щ щ [ru]
 • phát âm ю ю [ru]
 • phát âm о о [ru]
 • phát âm ъ ъ [ru]
 • phát âm ш ш [ru]
 • phát âm Н Н [ru]
 • phát âm з з [ru]
 • phát âm б б [ru]
 • phát âm д д [ru]
 • phát âm г г [ru]
 • phát âm ц ц [ru]
 • phát âm с с [ru]
 • phát âm э э [ru]
 • phát âm х х [ru]
 • phát âm е е [ru]
 • phát âm л л [ru]
 • phát âm ч ч [ru]
 • phát âm п п [ru]
 • phát âm т т [ru]
 • phát âm Р Р [ru]
 • phát âm м м [ru]
 • phát âm Ф Ф [uk]
 • phát âm МФА МФА [ru]
 • phát âm русофобица русофобица [ru]
 • phát âm интербет интербет [ru]
 • phát âm восьмеричное восьмеричное [ru]