Thể loại:

уменьшительно-ласкат

Đăng ký theo dõi уменьшительно-ласкат phát âm