Thể loại:

ածական

Đăng ký theo dõi ածական phát âm

 • phát âm սովորական սովորական [hy]
 • phát âm փառամոլ փառամոլ [hy]
 • phát âm աղի աղի [hy]
 • phát âm թեթև թեթև [hy]
 • phát âm փոքրիկ փոքրիկ [hy]
 • phát âm ուրախ ուրախ [hy]
 • phát âm խառը խառը [hy]
 • phát âm փոքր փոքր [hy]
 • phát âm կարմրաթշիկ կարմրաթշիկ [hy]
 • phát âm ակտիվ ակտիվ [hy]
 • phát âm սիրելի սիրելի [hy]
 • phát âm ախորժելի ախորժելի [hy]
 • phát âm սառը սառը [hy]
 • phát âm ծանր ծանր [hy]
 • phát âm նվազ նվազ [hy]
 • phát âm անկեղծ անկեղծ [hy]
 • phát âm կիսակլոր կիսակլոր [hy]
 • phát âm հարթ հարթ [hy]
 • phát âm ճկուն ճկուն [hy]
 • phát âm խելառ խելառ [hy]
 • phát âm ժպտերես ժպտերես [hy]
 • phát âm փափուկ փափուկ [hy]
 • phát âm թաց թաց [hy]
 • phát âm խայտաբղետ խայտաբղետ [hy]
 • phát âm մաքուր մաքուր [hy]
 • phát âm գեղեցիկ գեղեցիկ [hy]
 • phát âm չոր չոր [hy]
 • phát âm թանձր թանձր [hy]
 • phát âm կատարյալ կատարյալ [hy]
 • phát âm տխուր տխուր [hy]
 • phát âm սանձարձակ սանձարձակ [hy]
 • phát âm ուժգին ուժգին [hy]
 • phát âm ալեհեր ալեհեր [hy]
 • phát âm ահեղ ահեղ [hy]
 • phát âm մացառոտ մացառոտ [hy]
 • phát âm պինդ պինդ [hy]
 • phát âm խենթ խենթ [hy]
 • phát âm լիարժեք լիարժեք [hy]
 • phát âm ուղղանկյունի ուղղանկյունի [hy]
 • phát âm ուժեղ ուժեղ [hy]
 • phát âm բժշկական բժշկական [hy]
 • phát âm կեղտոտ կեղտոտ [hy]
 • phát âm հեռու հեռու [hy]
 • phát âm խոշոր խոշոր [hy]
 • phát âm դառը դառը [hy]
 • phát âm խելացի խելացի [hy]
 • phát âm խորթ խորթ [hy]
 • phát âm սուր սուր [hy]
 • phát âm փշոտ փշոտ [hy]
 • phát âm ճարպիկ ճարպիկ [hy]
 • phát âm խելոք խելոք [hy]
 • Ghi âm từ գույնզգույն գույնզգույն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ հետաքրքրական հետաքրքրական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ վարչական վարչական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ անհասկանալի անհասկանալի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ իրավական իրավական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ հրաչյա հրաչյա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ վեհ վեհ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ անձնական անձնական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ թանկագին թանկագին [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ սերտ սերտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ վհատ վհատ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ անօգուտ անօգուտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ թանկադին թանկադին [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ լրացուցիչ լրացուցիչ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ սևահեր սևահեր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ վսեմ վսեմ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ապարդյուն ապարդյուն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ խոր խոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ հաղթահարելի հաղթահարելի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ սիրակեզ սիրակեզ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ փչան փչան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ահագին ահագին [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ խորամանկ խորամանկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ հարազատ հարազատ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ցուցական ցուցական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ փքուն փքուն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ գեղանի գեղանի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ թաքուն թաքուն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ խելահեղ խելահեղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ նախնական նախնական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ջերմերանգ ջերմերանգ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ փառահեղ փառահեղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ռազմական ռազմական [hy] Đang chờ phát âm