Thể loại:

Արցախի Հանրապետություն

Đăng ký theo dõi Արցախի Հանրապետություն phát âm

 • phát âm Անի Անի [hy]
 • phát âm Շուշի Շուշի [hy]
 • phát âm Նոր Կարմիրավան Նոր Կարմիրավան [hy]
 • phát âm Վանք Վանք [hy]
 • phát âm Վան Վան [hy]
 • phát âm Քաշունիք Քաշունիք [hy]
 • phát âm Հիլիս Հիլիս [hy]
 • phát âm Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ [hy]
 • phát âm Հարավ Հարավ [hy]
 • phát âm Մուշ Մուշ [hy]
 • phát âm Ուրմիա Ուրմիա [hy]
 • phát âm Զորախաչ Զորախաչ [hy]
 • phát âm սարալանջ սարալանջ [hy]
 • phát âm Վարդանանց Վարդանանց [hy]
 • phát âm Գետավան Գետավան [hy]
 • phát âm Իվանյան Իվանյան [hy]
 • phát âm Մեղրաշեն Մեղրաշեն [hy]
 • phát âm Այգեհովիտ Այգեհովիտ [hy]
 • phát âm Ալաշկերտ Ալաշկերտ [hy]
 • phát âm Գետամեջ Գետամեջ [hy]
 • phát âm Լճաշեն Լճաշեն [hy]
 • phát âm Մարտիրոս Մարտիրոս [hy]
 • Ghi âm từ Ակնաբերդ Ակնաբերդ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ամիրյան Ամիրյան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աշան Աշան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ավետարանոց Ավետարանոց [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արտաշավի Արտաշավի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բերձոր Բերձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գիհուտ Գիհուտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դիցմայրի Դիցմայրի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Երիցվանք Երիցվանք [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թաղավարդ Թաղավարդ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ԼՂՀ֊ ԼՂՀ֊ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Խաչին Տափ Խաչին Տափ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Խնուշինակ Խնուշինակ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ծամձոր Ծամձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Կարմիր Շուկա Կարմիր Շուկա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Կովսական Կովսական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Հակ Հակ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Հավսաթաղ Հավսաթաղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Հիմնաշեն Հիմնաշեն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ձորափ Ձորափ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մադաթաշեն Մադաթաշեն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մարիամաձոր Մարիամաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մեհմանա Մեհմանա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մշենի Մշենի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մուշկապատ Մուշկապատ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Նոր Այգեստան Նոր Այգեստան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Նոր Մանաշիդ Նոր Մանաշիդ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Շահումյան Շահումյան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ջանֆիդա Ջանֆիդա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Սոնասար Սոնասար [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Վակունիս Վակունիս [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Տանձուտ Տանձուտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Փակահան Փակահան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Քարեգահ Քարեգահ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Քյաթուկ Քյաթուկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ամուտեղ Ամուտեղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ապարան Ապարան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արախիշ Արախիշ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արցախամայր Արցախամայր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բերքաձոր Բերքաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գիշի Գիշի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դրախտաձոր Դրախտաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Զագլիկ Զագլիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թաղուտ Թաղուտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Խաչմաչ Խաչմաչ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Խրամորթ Խրամորթ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ծար Ծար [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Կարմիրգյուղ Կարմիրգյուղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Կումայրի Կումայրի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Հակակու Հակակու [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Հին Թաղեր Հին Թաղեր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ղազարահող Ղազարահող [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մադաղիս Մադաղիս [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մարտակերտ Մարտակերտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մեղվաձոր Մեղվաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մոխրաթաղ Մոխրաթաղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մսմնա Մսմնա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Նոր Բրաջուր Նոր Բրաջուր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Նոր Մարաղա Նոր Մարաղա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Շեխեր Շեխեր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Չարեքտար Չարեքտար [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ջերմաջուր Ջերմաջուր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Սարատակ Սարատակ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Սոս Սոս [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Վաղազին Վաղազին [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Վարդաշատ Վարդաշատ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Տասը Վերստ Տասը Վերստ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Փառուխ Փառուխ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Քարին տակ Քարին տակ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Քյուրաթաղ Քյուրաթաղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աղաբեկալանջ Աղաբեկալանջ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Այգեկ Այգեկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Առաջաձոր Առաջաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արանզամին Արանզամին [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արցախի Հանրապետություն Արցախի Հանրապետություն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գահանիստ Գահանիստ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գողթանիկ Գողթանիկ [hy] Đang chờ phát âm