Thể loại:

أرقام

Đăng ký theo dõi أرقام phát âm

 • phát âm 11 11 [en]
 • phát âm 13 13 [ru]
 • phát âm 2 2 [fr]
 • phát âm 19 19 [fa]
 • phát âm 14 14 [en]
 • phát âm 15 15 [ru]
 • phát âm 20 20 [pt]
 • phát âm 5 5 [en]
 • phát âm 12 12 [da]
 • phát âm 10 10 [en]
 • phát âm 8 8 [es]
 • phát âm 3 3 [en]
 • phát âm 4 4 [en]
 • phát âm 7 7 [ru]
 • phát âm 16 16 [en]
 • phát âm 18 18 [en]
 • phát âm 6 6 [de]
 • phát âm 17 17 [en]
 • phát âm 9 9 [fr]
 • phát âm 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • phát âm 22 22 [en]
 • phát âm 21 21 [fa]
 • phát âm 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • phát âm 88 88 [uz]
 • phát âm 110 110 [en]
 • phát âm 2004 2004 [en]
 • phát âm 2006 2006 [de]
 • phát âm 98 98 [uz]
 • phát âm 2800 2800 [nl]
 • phát âm 130 130 [uz]
 • phát âm 900 - novecentos 900 - novecentos [pt]
 • phát âm 3,000 3,000 [en]
 • phát âm 650 650 [de]
 • phát âm 2030 2030 [de]
 • phát âm 400 - quatrocentos 400 - quatrocentos [pt]
 • phát âm 2023 2023 [de]
 • phát âm 308 308 [it]
 • phát âm 800 - oitocentos 800 - oitocentos [pt]
 • phát âm 600 - seiscentos 600 - seiscentos [pt]
 • phát âm 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • phát âm 1364 1364 [fa]
 • phát âm 1315 1315 [fa]
 • phát âm 1349 1349 [fa]
 • phát âm 1319 1319 [fa]
 • phát âm 320 320 [de]
 • phát âm 872 872 [de]
 • phát âm 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • phát âm 1314 1314 [fa]
 • phát âm 1334 1334 [fa]
 • phát âm 700 - setecentos 700 - setecentos [pt]
 • phát âm 1348 1348 [fa]
 • phát âm 1302 1302 [fa]
 • phát âm 1340 1340 [fa]
 • phát âm 1335 1335 [fa]
 • phát âm 318 318 [it]
 • phát âm 2.000 - dois mil 2.000 - dois mil [pt]
 • phát âm 316 316 [it]
 • phát âm 1353 1353 [fa]