Thể loại:

三字疊

Đăng ký theo dõi 三字疊 phát âm

 • phát âm 三
  [zh]
 • phát âm 川
  [ja]
 • phát âm 品
  [ja]
 • phát âm 森
  [ja]
 • phát âm 鑫
  [yue]
 • phát âm 龘
  [wuu]
 • phát âm 聶
  [yue]
 • phát âm 晶
  [yue]
 • phát âm 磊
  [zh]
 • phát âm 犇
  [zh]
 • phát âm 靐
  [zh]
 • phát âm 轟
  [yue]
 • phát âm 众
  [yue]
 • phát âm 尛
  [zh]
 • phát âm 焱
  [zh]
 • phát âm 驫
  [zh]
 • phát âm 刕
  [zh]
 • phát âm 舙
  [zh]
 • phát âm 姦
  [yue]
 • phát âm 垚
  [zh]
 • phát âm 飍
  [yue]
 • phát âm 灥
  [zh]
 • phát âm 巛
  [yue]
 • phát âm 淼
  [zh]
 • phát âm 蟲
  [wuu]
 • phát âm 卅
  [zh]
 • phát âm 毳
  [zh]
 • phát âm 鱻
  [zh]
 • phát âm 芔
  [zh]
 • phát âm 歮
  [zh]
 • phát âm 嚞
  [zh]
 • phát âm 惢
  [zh]
 • phát âm 羴
  [zh]
 • phát âm 贔
  [zh]
 • phát âm 麤
  [zh]
 • phát âm 皛
  [zh]
 • phát âm 猋
  [zh]
 • phát âm 畾
  [zh]
 • phát âm 譶
  [zh]
 • phát âm 矗
  [zh]
 • phát âm 孨
  [zh]
 • phát âm 馫
  [zh]
 • phát âm 叒
  [zh]
 • phát âm 厽
  [yue]
 • phát âm 壵
  [yue]
 • phát âm 厵
  [yue]
 • phát âm 瞐
  [zh]
 • phát âm 雥
  [yue]
 • phát âm 劦
  [yue]
 • phát âm 掱
  [yue]
 • phát âm 飝
  [yue]
 • phát âm 㐂
  [ja]
 • Ghi âm từ 雦 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 赑 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 骉 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 晿 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㐺 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㷋 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㽓 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䆐 [yue | gan] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䖃 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䨺 [yue] Đang chờ phát âm