Thể loại:

二字疊

Đăng ký theo dõi 二字疊 phát âm

 • phát âm 二 [zh]
 • phát âm 林 [zh]
 • phát âm 多 [zh]
 • phát âm 炎 [ja]
 • phát âm 从 [zh]
 • phát âm 哥 [zh]
 • phát âm 昌 [zh]
 • phát âm 喆 [zh]
 • phát âm 双 [hak]
 • phát âm 比 [zh]
 • phát âm 圭 [zh]
 • phát âm 朋 [zh]
 • phát âm 棗 [nan]
 • phát âm 爻 [wuu]
 • phát âm 絲 [yue]
 • phát âm 棘 [ja]
 • phát âm 囍 [zh]
 • phát âm 競 [nan]
 • phát âm 赫 [wuu]
 • phát âm 卄 [zh]
 • phát âm 槑 [zh]
 • phát âm 艸 [yue]
 • phát âm 屾 [zh]
 • phát âm 奻 [zh]
 • phát âm 皕 [zh]
 • phát âm 巜 [zh]
 • phát âm 兢 [wuu]
 • phát âm 吅 [zh]
 • phát âm 孖 [zh]
 • phát âm 龖 [ja]
 • phát âm 芻 [yue]
 • phát âm 昍 [zh]
 • phát âm 砳 [zh]
 • phát âm 亖 [yue]
 • phát âm 雔 [yue]
 • phát âm 戔 [yue]
 • phát âm 虤 [yue]
 • phát âm 幵 [zh]
 • phát âm 竝 [yue]
 • phát âm 賏 [yue]
 • phát âm 豩 [yue]
 • phát âm 踀 [yue]
 • phát âm 玨 [yue]
 • phát âm 覞 [yue]
 • phát âm 聑 [yue]
 • phát âm 玆 [yue]
 • phát âm 兟 [yue]
 • phát âm 秝 [yue]
 • phát âm 甡 [yue]
 • phát âm 牪 [yue]
 • phát âm 䖵 [zh]
 • Ghi âm từ 㚣 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㝇 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㣈 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㯥 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㚡 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㱛 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㚘 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䲆 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㚁 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㲎 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㸞 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㹜 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㼌 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㽬 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㿟 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䀠 [zh | yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䎜 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䡛 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䣈 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䪭 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 辡 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 畕 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 祘 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 炏 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 歰 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 竸 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 斦 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 弜 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 夶 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 厸 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 誩 [zh | yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㕛 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 鍂 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 闁 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 兓 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 騳 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 仌 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㐨 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㐩 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㒭 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㒹 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㕕 [yue] Đang chờ phát âm