Thể loại:

动词

Đăng ký theo dõi 动词 phát âm

 • phát âm 讲 [zh]
 • phát âm 炸 [yue]
 • phát âm 食 [zh]
 • phát âm 作死 作死 [wuu]
 • phát âm 蒸 [zh]
 • phát âm 逃亡 逃亡 [ja]
 • phát âm 藏 [wuu]
 • phát âm 杀 [zh]
 • phát âm 屙屎 屙屎 [hsn]
 • phát âm 炒 [zh]
 • phát âm 扩展 扩展 [zh]
 • phát âm 朗读 朗读 [zh]
 • phát âm 装饰 装饰 [wuu]
 • phát âm 舐 [hak]
 • phát âm 踩 [hak]
 • phát âm 屙 [yue]
 • phát âm 诠释 诠释 [zh]
 • phát âm 堪称 堪称 [zh]
 • phát âm 歼灭 歼灭 [yue]
 • phát âm 捶打 捶打 [zh]
 • phát âm 加官 加官 [zh]
 • phát âm 陪侍 陪侍 [wuu]
 • phát âm 主辦 主辦 [zh]
 • phát âm 拌 [zh]
 • phát âm 共枕 共枕 [zh]
 • phát âm 铲雪 铲雪 [zh]
 • phát âm 称颂 称颂 [zh]
 • phát âm 猜忌 猜忌 [zh]
 • phát âm 许愿 许愿 [zh]
 • phát âm 捍卫 捍卫 [zh]
 • phát âm 沕水 沕水 [hak]
 • phát âm 出柜 出柜 [zh]
 • phát âm 讹 [yue]
 • phát âm 轧苗头 轧苗头 [wuu]
 • phát âm 激发 激发 [zh]
 • phát âm 瘞 [wuu]
 • phát âm 撰写 撰写 [zh]
 • phát âm 转变 转变 [nan]
 • phát âm 还愿 还愿 [zh]
 • phát âm 还原 还原 [zh]
 • phát âm 锤炼 锤炼 [nan]
 • phát âm 称帝 称帝 [zh]
 • phát âm 迫近 迫近 [zh]
 • phát âm 稍逊 稍逊 [zh]
 • phát âm 容纳 容纳 [zh]
 • phát âm 冇有 冇有 [gan]
 • phát âm 减震 减震 [zh]
 • phát âm 酬酢 酬酢 [zh]
 • phát âm 借鉴 借鉴 [zh]
 • phát âm 齖 [wuu]
 • phát âm 防震 防震 [zh]
 • phát âm 破镜重圆 破镜重圆 [zh]
 • phát âm 淴浴 淴浴 [wuu]
 • phát âm 还俗 还俗 [zh]
 • phát âm 煮/炖 煮/炖 [zh]
 • phát âm 召唤 召唤 [zh]
 • phát âm 扩充 扩充 [zh]
 • phát âm 眏牛 眏牛 [gan]