Thể loại:

吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对

Đăng ký theo dõi 吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对 phát âm

  • phát âm 校 [ja]