Thể loại:

吴语,湖州话

Đăng ký theo dõi 吴语,湖州话 phát âm

 • phát âm 人 [zh]
 • phát âm 女 [yue]
 • phát âm 如果 如果 [zh]
 • phát âm 千 [zh]
 • phát âm 百 [zh]
 • phát âm 个 [zh]
 • phát âm 万 [wuu]
 • phát âm 肥皂 肥皂 [zh]
 • phát âm 如何 如何 [zh]
 • phát âm 子 [zh]
 • phát âm 汝 [ja]
 • phát âm 期 [yue]
 • phát âm 潮 [ja]
 • phát âm 硬 [wuu]
 • phát âm 岳 [wuu]
 • phát âm 马 [zh]
 • phát âm 瑞 [wuu]
 • phát âm 其 [yue]
 • phát âm 孟 [zh]
 • phát âm 奚 [zh]
 • phát âm 滑稽 滑稽 [ja]
 • phát âm 略 [yue]
 • phát âm 兜 [zh]
 • phát âm 兆 [zh]
 • phát âm 荣 [wuu]
 • phát âm 岸 [ja]
 • phát âm 溪 [wuu]
 • phát âm 容 [zh]
 • phát âm 废墟 废墟 [wuu]
 • phát âm 背 [wuu]
 • phát âm 遇 [wuu]
 • phát âm 崖 [ja]
 • phát âm 尔 [wuu]
 • phát âm 严 [hak]
 • phát âm 雀 [ja]
 • phát âm 弄 [zh]
 • phát âm 雉 [ja]
 • phát âm 浮 [wuu]
 • phát âm 验 [zh]
 • phát âm 马桶 马桶 [zh]
 • phát âm 乃 [wuu]
 • phát âm 业 [wuu]
 • phát âm 阎 [wuu]
 • phát âm 鹤 [zh]
 • phát âm 亿 亿 [zh]
 • phát âm 墩 [zh]
 • phát âm 稻 [wuu]
 • phát âm 况 [wuu]
 • phát âm 仰 [wuu]
 • phát âm 魁 [zh]
 • phát âm 锥 [wuu]
 • phát âm 雉鸡 雉鸡 [wuu]
 • phát âm 辑 [wuu]
 • phát âm 涛 [wuu]
 • phát âm 研 [yue]
 • phát âm 佩 [wuu]
 • phát âm 墟 [yue]
 • phát âm 2 (tveir) 2 (tveir) [is]
 • phát âm 帆 [wuu]
 • phát âm 虐 [wuu]
 • phát âm 乎 [nan]
 • phát âm 酣 [wuu]
 • phát âm 衙 [wuu]
 • phát âm 孚 [zh]
 • phát âm 勤俭 勤俭 [wuu]
 • phát âm 7 (sjö) 7 (sjö) [is]
 • phát âm 婴 [zh]
 • phát âm 瑾 [wuu]
 • phát âm 昂 [zh]
 • phát âm 银 [zh]
 • phát âm 十三点 十三点 [wuu]
 • phát âm 5 (fimm) 5 (fimm) [is]
 • phát âm 秋瑾 秋瑾 [wuu]
 • phát âm 谱 [wuu]
 • phát âm 荀 [wuu]
 • phát âm 询 [wuu]
 • phát âm 迫 [yue]
 • phát âm 9 (níu) 9 (níu) [is]
 • phát âm 遂 [wuu]
 • phát âm 6 (sex) 6 (sex) [is]
 • phát âm 疵 [wuu]
 • phát âm 迫击炮 迫击炮 [zh]
 • phát âm 疑 [wuu]
 • phát âm 鲸 [zh]
 • phát âm 疟 [wuu]
 • phát âm 4 (fjórir) 4 (fjórir) [is]
 • phát âm 融 [wuu]
 • phát âm 洮 [wuu]
 • phát âm 叛 [wuu]
 • phát âm 摧 [wuu]
 • phát âm 携 [wuu]
 • phát âm 8 (átta) 8 (átta) [is]
 • phát âm 稻穗头 稻穗头 [wuu]
 • phát âm 苛 [wuu]
 • phát âm 栖 [wuu]
 • phát âm 寓 [wuu]
 • phát âm 俭 [wuu]
 • phát âm 爵 [wuu]
 • phát âm 俘 [wuu]
 • phát âm 马桶头 马桶头 [wuu]