Thể loại:

Đăng ký theo dõi 姓 phát âm

 • phát âm 葉
  [ja]
 • phát âm 花
  [ja]
 • phát âm Suzuki
  Suzuki [ja]
 • phát âm 白
  [ja]
 • phát âm 木
  [zh]
 • phát âm 左
  [ja]
 • phát âm 山
  [ja]
 • phát âm 何
  [zh]
 • phát âm 林
  [zh]
 • phát âm 米
  [ja]
 • phát âm 車
  [ja]
 • phát âm 冷
  [zh]
 • phát âm 夏
  [ja]
 • phát âm 熊
  [ja]
 • phát âm 石
  [ja]
 • phát âm 赤
  [ja]
 • phát âm 馬
  [ja]
 • phát âm 高
  [zh]
 • phát âm 牛
  [ja]
 • phát âm 田
  [ja]
 • phát âm 銀
  [ja]
 • phát âm 王
  [zh]
 • phát âm 鄭
  [zh]
 • phát âm 文
  [ja]
 • phát âm 包
  [zh]
 • phát âm 雷
  [ja]
 • phát âm 龍
  [ja]
 • phát âm 方
  [ja]
 • phát âm 秦
  [zh]
 • phát âm 沙
  [zh]
 • phát âm 黄
  [zh]
 • phát âm 和
  [zh]
 • phát âm 姜
  [yue]
 • phát âm 元
  [yue]
 • phát âm 都
  [ja]
 • phát âm 张
  [zh]
 • phát âm 布
  [zh]
 • phát âm 房
  [yue]
 • phát âm 江
  [yue]
 • phát âm 谷
  [ja]
 • phát âm 李
  [zh]
 • phát âm 徐
  [zh]
 • phát âm 郭
  [zh]
 • phát âm 毛
  [yue]
 • phát âm 清水
  清水 [zh]
 • phát âm 丁
  [zh]
 • phát âm 艾
  [zh]
 • phát âm 梁
  [yue]
 • phát âm 安
  [zh]
 • phát âm 席
  [ja]
 • phát âm 孫
  [zh]
 • phát âm 全
  [ja]
 • phát âm 台
  [zh]
 • phát âm 明
  [zh]
 • phát âm 福岡
  福岡 [yue]
 • phát âm 歐
  [wuu]
 • phát âm 張
  [hak]
 • phát âm 黃
  [yue]
 • phát âm 趙
  [wuu]
 • phát âm 位
  [ja]
 • phát âm 仇
  [ja]
 • phát âm 古
  [zh]
 • phát âm 程
  [yue]
 • phát âm 唐
  [zh]
 • phát âm 世
  [ja]
 • phát âm 宇
  [zh]
 • phát âm 後
  [ja]
 • phát âm 周
  [zh]
 • phát âm Komatsu
  Komatsu [ja]
 • phát âm 伏
  [hak]
 • phát âm 胡
  [zh]
 • phát âm 阮
  [wuu]
 • phát âm 時
  [ja]
 • phát âm 衣
  [wuu]
 • phát âm 朴
  [ko]
 • phát âm 卓
  [zh]
 • phát âm 岑
  [hak]
 • phát âm 路
  [zh]
 • phát âm 曲
  [yue]
 • phát âm 管
  [ja]
 • phát âm 丘
  [ja]
 • phát âm 陸
  [yue]
 • phát âm 門
  [ja]
 • phát âm 東方
  東方 [wuu]
 • phát âm Nomura
  Nomura [ja]
 • phát âm 崔
  [yue]
 • phát âm 錢
  [yue]
 • phát âm 晏
  [wuu]
 • phát âm 藍
  [yue]
 • phát âm 桑
  [ja]
 • phát âm 梅
  [ja]
 • phát âm 吉
  [wuu]
 • phát âm 長野
  長野 [ja]
 • phát âm 尹
  [ja]
 • phát âm 成
  [ja]
 • phát âm Inoue
  Inoue [ja]
 • phát âm 吳
  [zh]
 • phát âm 劉
  [zh]
 • phát âm 強
  [ja]
 • phát âm Arai
  Arai [ja]