Thể loại:

客语字词(Hakka words)

Đăng ký theo dõi 客语字词(Hakka words) phát âm