Thể loại:

對物件嘅形容詞

Đăng ký theo dõi 對物件嘅形容詞 phát âm

 • phát âm 大 [yue]
 • phát âm 高 [zh]
 • phát âm 重 [zh]
 • phát âm 矮 [wuu]
 • phát âm 短 [zh]
 • phát âm 長 [yue]
 • phát âm 慢 [zh]
 • phát âm 快 [yue]
 • phát âm 幼 [yue]
 • phát âm 粗 [wuu]
 • phát âm 細 [yue]
 • phát âm 輕 [yue]
 • phát âm 扁 [zh]
 • phát âm 漲 [yue]