Thể loại:

常用字

Đăng ký theo dõi 常用字 phát âm

 • phát âm 我 [zh]
 • phát âm 人 [zh]
 • phát âm 水 [ja]
 • phát âm 葉 [ja]
 • phát âm 你 [yue]
 • phát âm 花 [ja]
 • phát âm 日 [ja]
 • phát âm 六 [zh]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 月 [ja]
 • phát âm 四 [zh]
 • phát âm 是 [zh]
 • phát âm 家 [ja]
 • phát âm 五 [wuu]
 • phát âm 去 [zh]
 • phát âm 愛 [ja]
 • phát âm 木 [zh]
 • phát âm 七 [zh]
 • phát âm 吃 [zh]
 • phát âm 左 [ja]
 • phát âm 船 [ja]
 • phát âm 女 [ja]
 • phát âm 春 [ja]
 • phát âm 私 [ja]
 • phát âm 山 [ja]
 • phát âm 冷 [zh]
 • phát âm 石 [ja]
 • phát âm 西 西 [ja]
 • phát âm 心 [zh]
 • phát âm 大 [ja]
 • phát âm 他 [zh]
 • phát âm 力 [ja]
 • phát âm 年 [ja]
 • phát âm 酒 [ja]
 • phát âm 行 [zh]
 • phát âm 馬 [ja]
 • phát âm 好 [zh]
 • phát âm 正 [yue]
 • phát âm 的 [zh]
 • phát âm 上 [zh]
 • phát âm 本 [zh]
 • phát âm 高 [zh]
 • phát âm 小 [zh]
 • phát âm 青 [ja]
 • phát âm 有 [zh]
 • phát âm 不 [zh]
 • phát âm 空 [ja]
 • phát âm 中 [zh]
 • phát âm 千 [ja]
 • phát âm 生 [ja]
 • phát âm 前 [ja]
 • phát âm 分 [ja]
 • phát âm 海 [zh]
 • phát âm 手 [yue]
 • phát âm 東 [ja]
 • phát âm 魚 [ja]
 • phát âm 足 [ja]
 • phát âm 天 [zh]
 • phát âm 右 [zh]
 • phát âm 百 [zh]
 • phát âm 母 [ja]
 • phát âm 田 [ja]
 • phát âm 下 [zh]
 • phát âm 請 [nan]
 • phát âm 口 [ja]
 • phát âm 想 [zh]
 • phát âm 菜 [zh]
 • phát âm 草 [zh]
 • phát âm 文 [nan]
 • phát âm 包 [yue]
 • phát âm 也 [zh]
 • phát âm 能 [ja]
 • phát âm 夜 [ja]
 • phát âm 方 [ja]
 • phát âm 角 [gan]
 • phát âm 風 [ja]
 • phát âm 服 [ja]
 • phát âm 秦 [zh]
 • phát âm 表 [yue]
 • phát âm 光 [ja]
 • phát âm 幹 [zh]
 • phát âm 神 [ja]
 • phát âm 子 [ja]
 • phát âm 老 [zh]
 • phát âm 見 [ja]
 • phát âm 李 [zh]
 • phát âm 笑 [zh]
 • phát âm 客 [ja]
 • phát âm 進 [yue]
 • phát âm 打 [zh]
 • phát âm 入 [wuu]
 • phát âm 量 [ja]
 • phát âm 到 [zh]
 • phát âm 房 [yue]
 • phát âm 新 [zh]
 • phát âm 色 [ja]
 • phát âm 和 [zh]
 • phát âm 越 [yue]
 • phát âm 她 [zh]
 • phát âm 公 [ja]