Thể loại:

常用字

Đăng ký theo dõi 常用字 phát âm

 • phát âm 七 [ja]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 上 [zh]
 • phát âm 下 [zh]
 • phát âm 不 [zh]
 • phát âm 不 [zh]
 • phát âm 世 [yue]
 • phát âm 並 [zh]
 • phát âm 中 [zh]
 • phát âm 主 [zh]
 • phát âm 之 [zh]
 • phát âm 也 [zh]
 • phát âm 了 [zh]
 • phát âm 了 [yue]
 • phát âm 事 [yue]
 • phát âm 于 [yue]
 • phát âm 互 [yue]
 • phát âm 五 [zh]
 • phát âm 些 [zh]
 • phát âm 亞 [yue]
 • phát âm 交 [yue]
 • phát âm 京 [yue]
 • phát âm 人 [zh]
 • phát âm 什 [zh]
 • phát âm 仍 [zh]
 • phát âm 他 [ja]
 • phát âm 代 [hak]
 • phát âm 令 [zh]
 • phát âm 以 [yue]
 • phát âm 件 [ja]
 • phát âm 企 [zh]
 • phát âm 似 [yue]
 • phát âm 但 [yue]
 • phát âm 位 [ja]
 • phát âm 住 [zh]
 • phát âm 作 [zh]
 • phát âm 你 [yue]
 • phát âm 使 使 [zh]
 • phát âm 來 [zh]
 • phát âm 來 [hak]
 • phát âm 例 [ja]
 • phát âm 供 [yue]
 • phát âm 依 [yue]
 • phát âm 便 [yue]
 • phát âm 俗 [yue]
 • phát âm 保 [yue]
 • phát âm 信 [yue]
 • phát âm 修 [zh]
 • phát âm 個 [yue]
 • phát âm 們 [yue]
 • phát âm 值 [yue]
 • phát âm 做 [yue]
 • phát âm 停 [zh]
 • phát âm 備 [yue]
 • phát âm 僅 [yue]
 • phát âm 價 [yue]
 • phát âm 優 [yue]
 • phát âm 元 [ja]
 • phát âm 充 [yue]
 • phát âm 兆 [zh]
 • phát âm 先 [zh]
 • phát âm 光 [ja]
 • phát âm 克 [yue]
 • phát âm 兒 [yue]
 • phát âm 入 [wuu]
 • phát âm 內 [yue]
 • phát âm 全 [zh]
 • phát âm 兩 [yue]
 • phát âm 兩 [yue]
 • phát âm 公 [ja]
 • phát âm 六 [zh]
 • phát âm 共 [zh]
 • phát âm 兵 [hak]
 • phát âm 其 [yue]
 • phát âm 具 [ja]
 • phát âm 再 [yue]
 • phát âm 冷 [zh]
 • phát âm 准 [yue]
 • phát âm 出 [zh]
 • phát âm 分 [yue]
 • phát âm 刑 [yue]
 • phát âm 初 [wuu]
 • phát âm 判 [yue]
 • phát âm 別 [ja]
 • phát âm 利 [zh]
 • phát âm 利 [zh]
 • phát âm 到 [zh]
 • phát âm 制 [yue]
 • phát âm 前 [yue]
 • phát âm 剎 [yue]
 • phát âm 副 [yue]
 • phát âm 創 [yue]
 • phát âm 劃 [yue]
 • phát âm 劑 [yue]
 • phát âm 力 [zh]
 • phát âm 力 [zh]
 • phát âm 功 [yue]
 • phát âm 加 [zh]
 • phát âm 助 [yue]
 • phát âm 動 [yue]