Thể loại:

常用字

Đăng ký theo dõi 常用字 phát âm

 • phát âm 色 [ja]
 • phát âm 物 [ja]
 • phát âm 布 [yue]
 • phát âm 等 [zh]
 • phát âm 村 [yue]
 • phát âm 台 [yue]
 • phát âm 位 [ja]
 • phát âm 面 [nan]
 • phát âm 次 [zh]
 • phát âm 雲 [ja]
 • phát âm 外 [ja]
 • phát âm 道 [ja]
 • phát âm 死 [ja]
 • phát âm 和 [zh]
 • phát âm 江 [yue]
 • phát âm 事 [yue]
 • phát âm 元 [yue]
 • phát âm 住 [ja]
 • phát âm 很 [zh]
 • phát âm 定 [wuu]
 • phát âm 目 [ja]
 • phát âm 用 [zh]
 • phát âm 重 [zh]
 • phát âm 自 [zh]
 • phát âm 都 [ja]
 • phát âm 又 [wuu]
 • phát âm 全 [zh]
 • phát âm 程 [yue]
 • phát âm 席 [ja]
 • phát âm 在 [zh]
 • phát âm 真 [zh]
 • phát âm 安 [zh]
 • phát âm 活 [zh]
 • phát âm 形 [ja]
 • phát âm 落 [ja]
 • phát âm 品 [ja]
 • phát âm 相 [yue]
 • phát âm 知 [zh]
 • phát âm 點 [yue]
 • phát âm 才 [zh]
 • phát âm 為 [yue]
 • phát âm 就 [zh]
 • phát âm 氧 [yue]
 • phát âm 出 [zh]
 • phát âm 指 [ja]
 • phát âm 路 [zh]
 • phát âm 南 [ja]
 • phát âm 無 [zh]
 • phát âm 管 [yue]
 • phát âm 之 [zh]
 • phát âm 明 [yue]
 • phát âm 油 [zh]
 • phát âm 最 [zh]
 • phát âm 間 [yue]
 • phát âm 古 [zh]
 • phát âm 可 [yue]
 • phát âm 後 [ja]
 • phát âm 教 [yue]
 • phát âm 得 [zh]
 • phát âm 粉 [zh]
 • phát âm 門 [ja]
 • phát âm 象 [ja]
 • phát âm 黑 [zh]
 • phát âm 看 [zh]
 • phát âm 要 [yue]
 • phát âm 只 [ja]
 • phát âm 錢 [yue]
 • phát âm 走 [zh]
 • phát âm 美 [yue]
 • phát âm 裏 [ja]
 • phát âm 理 [ja]
 • phát âm 向 [zh]
 • phát âm 反 [ja]
 • phát âm 陸 [yue]
 • phát âm 长 [zh]
 • phát âm 欠 [zh]
 • phát âm 信 [yue]
 • phát âm 加 [zh]
 • phát âm 多 [zh]
 • phát âm 時 [yue]
 • phát âm 期 [yue]
 • phát âm 民 [yue]
 • phát âm 然 [yue]
 • phát âm 著 [yue]
 • phát âm 動 [ja]
 • phát âm 投 [yue]
 • phát âm 利 [zh]
 • phát âm 接 [yue]
 • phát âm 少 [zh]
 • phát âm 直 [yue]
 • phát âm 成 [yue]
 • phát âm 兩 [yue]
 • phát âm 組 [yue]
 • phát âm 系 [yue]
 • phát âm 呢 [zh]
 • phát âm 字 [yue]
 • phát âm 未 [yue]
 • phát âm 做 [yue]
 • phát âm 鐵 [yue]
 • phát âm 黃 [yue]