Thể loại:

常用字

Đăng ký theo dõi 常用字 phát âm

 • phát âm 做 [yue]
 • phát âm 個 [yue]
 • phát âm 紅 [yue]
 • phát âm 黃 [yue]
 • phát âm 弱 [yue]
 • phát âm 華 [yue]
 • phát âm 曲 [yue]
 • phát âm 地 [yue]
 • phát âm 州 [yue]
 • phát âm 原 [ja]
 • phát âm 強 [ja]
 • phát âm 主 [zh]
 • phát âm 費 [yue]
 • phát âm 命 [zh]
 • phát âm 身 [yue]
 • phát âm 來 [hak]
 • phát âm 皮 [ja]
 • phát âm 讓 [yue]
 • phát âm 病 [zh]
 • phát âm 義 [yue]
 • phát âm 展 [yue]
 • phát âm 先 [zh]
 • phát âm 解 [yue]
 • phát âm 坐 [zh]
 • phát âm 過 [yue]
 • phát âm 電 [yue]
 • phát âm 哪 [zh]
 • phát âm 界 [wuu]
 • phát âm 同 [zh]
 • phát âm 常 [yue]
 • phát âm 根 [ja]
 • phát âm 那 [yue]
 • phát âm 而 [yue]
 • phát âm 交 [yue]
 • phát âm 升 [zh]
 • phát âm 話 [ja]
 • phát âm 意 [zh]
 • phát âm 輪 [yue]
 • phát âm 法 [zh]
 • phát âm 巴 [yue]
 • phát âm 故 [ja]
 • phát âm 找 [zh]
 • phát âm 式 [yue]
 • phát âm 其 [yue]
 • phát âm 跑 [zh]
 • phát âm 將 [yue]
 • phát âm 段 [ja]
 • phát âm 族 [yue]
 • phát âm 短 [zh]
 • phát âm 志 [ja]
 • phát âm 施 [yue]
 • phát âm 起 [yue]
 • phát âm 國 [yue]
 • phát âm 者 [ja]
 • phát âm 所 [ja]
 • phát âm 鹽 [zh]
 • phát âm 城 [ja]
 • phát âm 或 [yue]
 • phát âm 以 [yue]
 • phát âm 陳 [yue]
 • phát âm 立 [wuu]
 • phát âm 鬥 [yue]
 • phát âm 見 [zh]
 • phát âm 學 [yue]
 • phát âm 英 [zh]
 • phát âm 平 [yue]
 • phát âm 通 [yue]
 • phát âm 些 [zh]
 • phát âm 略 [yue]
 • phát âm 德 [wuu]
 • phát âm 果 [yue]
 • phát âm 球 [zh]
 • phát âm 名 [ja]
 • phát âm 性 [yue]
 • phát âm 長 [yue]
 • phát âm 往 [yue]
 • phát âm 提 [yue]
 • phát âm 謝 [yue]
 • phát âm 官 [yue]
 • phát âm 軍 [hak]
 • phát âm 首 [ja]
 • phát âm 工 [yue]
 • phát âm 念 [yue]
 • phát âm 望 [yue]
 • phát âm 精 [yue]
 • phát âm 職 [yue]
 • phát âm 兵 [hak]
 • phát âm 但 [yue]
 • phát âm 這 [yue]
 • phát âm 件 [ja]
 • phát âm 早 [zh]
 • phát âm 校 [yue]
 • phát âm 發 [yue]
 • phát âm 說 [nan]
 • phát âm 屈 [yue]
 • phát âm 論 [yue]
 • phát âm 敵 [ja]
 • phát âm 第 [yue]
 • phát âm 如 [zh]
 • phát âm 幾 [yue]