Thể loại:

常用字

Đăng ký theo dõi 常用字 phát âm

 • phát âm 帝 [ja]
 • phát âm 注 [zh]
 • phát âm 應 [yue]
 • phát âm 體 [zh]
 • phát âm 並 [zh]
 • phát âm 漢 [ja]
 • phát âm 場 [yue]
 • phát âm 報 [yue]
 • phát âm 功 [yue]
 • phát âm 供 [yue]
 • phát âm 習 [yue]
 • phát âm 換 [yue]
 • phát âm 因 [yue]
 • phát âm 共 [zh]
 • phát âm 留 [yue]
 • phát âm 們 [yue]
 • phát âm 育 [ja]
 • phát âm 鋼 [ja]
 • phát âm 特 [yue]
 • phát âm 料 [yue]
 • phát âm 每 [yue]
 • phát âm 封 [hak]
 • phát âm 初 [wuu]
 • phát âm 沖 [ja]
 • phát âm 塊 [ja]
 • phát âm 靠 [zh]
 • phát âm 袁 [yue]
 • phát âm 送 [yue]
 • phát âm 兩 [yue]
 • phát âm 院 [ja]
 • phát âm 于 [yue]
 • phát âm 感 [yue]
 • phát âm 至 [yue]
 • phát âm 克 [yue]
 • phát âm 河 [ja]
 • phát âm 適 [yue]
 • phát âm 減 [wuu]
 • phát âm 深 [zh]
 • phát âm 負 [yue]
 • phát âm 頻 [zh]
 • phát âm 衛 [yue]
 • phát âm 機 [yue]
 • phát âm 社 [yue]
 • phát âm 財 [yue]
 • phát âm 失 [zh]
 • phát âm 己 [yue]
 • phát âm 聲 [yue]
 • phát âm 範 [yue]
 • phát âm 铺 [wuu]
 • phát âm 跟 [zh]
 • phát âm 幼 [yue]
 • phát âm 拉 [zh]
 • phát âm 經 [yue]
 • phát âm 蘇 [yue]
 • phát âm 關 [yue]
 • phát âm 士 [yue]
 • phát âm 树 [zh]
 • phát âm 從 [yue]
 • phát âm 控 [yue]
 • phát âm 還 [yue]
 • phát âm 責 [ja]
 • phát âm 器 [ja]
 • phát âm 題 [ja]
 • phát âm 項 [yue]
 • phát âm 業 [yue]
 • phát âm 庚 [zh]
 • phát âm 變 [yue]
 • phát âm 戰 [wuu]
 • phát âm 決 [yue]
 • phát âm 極 [yue]
 • phát âm 醫 [zh]
 • phát âm 麼 [zh]
 • phát âm 達 [ja]
 • phát âm 素 [yue]
 • phát âm 苦 [zh]
 • phát âm 區 [yue]
 • phát âm 距 [yue]
 • phát âm 修 [zh]
 • phát âm 規 [yue]
 • phát âm 圓 [yue]
 • phát âm 效 [yue]
 • phát âm 革 [zh]
 • phát âm 友 [yue]
 • phát âm 述 [yue]
 • phát âm 察 [wuu]
 • phát âm 告 [yue]
 • phát âm 內 [yue]
 • phát âm 收 [yue]
 • phát âm 完 [yue]
 • phát âm 甲 [yue]
 • phát âm 絕 [yue]
 • phát âm 依 [yue]
 • phát âm 設 [yue]
 • phát âm 卻 [yue]
 • phát âm 簡 [yue]
 • phát âm 策 [yue]
 • phát âm 治 [zh]
 • phát âm 壞 [zh]
 • phát âm 密 [yue]
 • phát âm 承 [yue]