Thể loại:

整十數單字

Đăng ký theo dõi 整十數單字 phát âm

 • phát âm 十 [zh]
 • phát âm 正 [yue]
 • phát âm 千 [zh]
 • phát âm 廿 廿 [wuu]
 • phát âm 百 [zh]
 • phát âm 進 [yue]
 • phát âm 卅 [yue]
 • phát âm 億 [zh]
 • phát âm 京 [yue]
 • phát âm 兆 [zh]
 • phát âm 溝 [ja]
 • phát âm 圓 [yue]
 • phát âm 萬 [yue]
 • phát âm 垓 [ja]
 • phát âm 載 [yue]
 • phát âm 枯 [zh]
 • phát âm 拾 [yue]
 • phát âm 秭 [zh]
 • phát âm 圩 [zh]
 • phát âm 卄 [zh]
 • phát âm 佰 [zh]
 • phát âm 皕 [zh]
 • phát âm 樺 [ja]
 • phát âm 卌 [zh]
 • phát âm 穰 [yue]
 • phát âm 澗 [yue]