Thể loại:

數字大寫

Đăng ký theo dõi 數字大寫 phát âm

 • phát âm 正 [yue]
 • phát âm 零 [zh]
 • phát âm 陸 [yue]
 • phát âm 伍 [wuu]
 • phát âm 念 [yue]
 • phát âm 億 [ja]
 • phát âm 京 [yue]
 • phát âm 兆 [zh]
 • phát âm 什 [zh]
 • phát âm 溝 [ja]
 • phát âm 柒 [yue]
 • phát âm 萬 [yue]
 • phát âm 垓 [ja]
 • phát âm 玖 [yue]
 • phát âm 貳 [yue]
 • phát âm 捌 [zh]
 • phát âm 仟 [yue]
 • phát âm 載 [yue]
 • phát âm 肆 [yue]
 • phát âm 壹 [zh]
 • phát âm 叁 [yue]
 • phát âm 拾 [yue]
 • phát âm 叄 [yue]
 • phát âm 秭 [zh]
 • phát âm 圩 [zh]
 • phát âm 叁拾 叁拾 [zh]
 • phát âm 弍 [cdo]
 • phát âm 佰 [zh]
 • phát âm 皕 [zh]
 • phát âm 䦉 [yue]
 • phát âm 穰 [yue]
 • phát âm 澗 [yue]
 • phát âm 弌 [yue]
 • phát âm 弎 [yue]