Thể loại:

數字小寫

Đăng ký theo dõi 數字小寫 phát âm

 • phát âm 一 [yue]
 • phát âm 二 [zh]
 • phát âm 九 [ja]
 • phát âm 十 [zh]
 • phát âm 六 [ja]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 四 [zh]
 • phát âm 五 [wuu]
 • phát âm 八 [zh]
 • phát âm 七 [ja]
 • phát âm 正 [yue]
 • phát âm 百 [zh]
 • phát âm 千 [ja]
 • phát âm 廿 廿 [wuu]
 • phát âm 京 [yue]
 • phát âm 億 [ja]
 • phát âm 〇 [ja]
 • phát âm 兆 [zh]
 • phát âm 溝 [ja]
 • phát âm 萬 [yue]
 • phát âm 垓 [ja]
 • phát âm 載 [yue]
 • phát âm 卅 [zh]
 • phát âm 卄 [zh]
 • phát âm 卌 [zh]
 • phát âm 穰 [yue]
 • phát âm 亖 [yue]