Thể loại:

數字小寫

Đăng ký theo dõi 數字小寫 phát âm

 • phát âm 一
  [yue]
 • phát âm 二
  [zh]
 • phát âm 九
  [ja]
 • phát âm 十
  [zh]
 • phát âm 六
  [zh]
 • phát âm 三
  [zh]
 • phát âm 四
  [zh]
 • phát âm 五
  [zh]
 • phát âm 八
  [ja]
 • phát âm 七
  [ja]
 • phát âm 正
  [ja]
 • phát âm 百
  [zh]
 • phát âm 千
  [ja]
 • phát âm 廿
  廿 [wuu]
 • phát âm 京
  [yue]
 • phát âm 億
  [ja]
 • phát âm 〇
  [ja]
 • phát âm 兆
  [ja]
 • phát âm 溝
  [ja]
 • phát âm 萬
  [yue]
 • phát âm 垓
  [ja]
 • phát âm 載
  [yue]
 • phát âm 卅
  [zh]
 • phát âm 卄
  [zh]
 • phát âm 卌
  [zh]
 • phát âm 穰
  [yue]
 • phát âm 亖
  [yue]