Thể loại:

汉语常用字

Đăng ký theo dõi 汉语常用字 phát âm

 • phát âm 犬 [ja]
 • phát âm 一 [yue]
 • phát âm 人 [zh]
 • phát âm 水 [ja]
 • phát âm 二 [zh]
 • phát âm 九 [ja]
 • phát âm 日 [ja]
 • phát âm 十 [zh]
 • phát âm 六 [ja]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 月 [ja]
 • phát âm 五 [wuu]
 • phát âm 八 [zh]
 • phát âm 七 [ja]
 • phát âm 女 [ja]
 • phát âm 木 [zh]
 • phát âm 山 [ja]
 • phát âm 心 [zh]
 • phát âm 火 [ja]
 • phát âm 大 [ja]
 • phát âm 刀 [zh]
 • phát âm 力 [zh]
 • phát âm 小 [zh]
 • phát âm 手 [yue]
 • phát âm 上 [zh]
 • phát âm 口 [ja]
 • phát âm 千 [ja]
 • phát âm 不 [zh]
 • phát âm 牛 [ja]
 • phát âm 天 [zh]
 • phát âm 下 [zh]
 • phát âm 中 [zh]
 • phát âm 分 [ja]
 • phát âm 王 [zh]
 • phát âm 川 [ja]
 • phát âm 文 [ja]
 • phát âm 父 [ja]
 • phát âm 也 [zh]
 • phát âm 方 [ja]
 • phát âm 土 [ja]
 • phát âm 个 [zh]
 • phát âm 子 [ja]
 • phát âm 今 [ja]
 • phát âm 夕 [zh]
 • phát âm 万 [ja]
 • phát âm 元 [ja]
 • phát âm 书 [zh]
 • phát âm 入 [wuu]
 • phát âm 几 [zh]
 • phát âm 了 [zh]
 • phát âm 公 [ja]
 • phát âm 爪 [ja]
 • phát âm 毛 [yue]
 • phát âm 丁 [zh]
 • phát âm 又 [ko]
 • phát âm 寸 [yue]
 • phát âm 仇 [ja]
 • phát âm 见 [zh]
 • phát âm 才 [zh]
 • phát âm 瓦 [ja]
 • phát âm 长 [zh]
 • phát âm 牙 [wuu]
 • phát âm 少 [zh]
 • phát âm 幻 [ja]
 • phát âm 反 [yue]
 • phát âm 欠 [zh]
 • phát âm 车 [cjy]
 • phát âm 马 [zh]
 • phát âm 久 [wuu]
 • phát âm 尺 [ja]
 • phát âm 之 [zh]
 • phát âm 为 [zh]
 • phát âm 厂 [zh]
 • phát âm 升 [zh]
 • phát âm 巴 [yue]
 • phát âm 云 [wuu]
 • phát âm 夫 [ja]
 • phát âm 儿 [zh]
 • phát âm 从 [zh]
 • phát âm 太 [zh]
 • phát âm 开 [zh]
 • phát âm 以 [yue]
 • phát âm 丑 [zh]
 • phát âm 门 [zh]
 • phát âm 工 [zh]
 • phát âm 内 [zh]
 • phát âm 化 [zh]
 • phát âm 气 [zh]
 • phát âm 弓 [zh]
 • phát âm 井 [wuu]
 • phát âm 已 [zh]
 • phát âm 丸 [ja]
 • phát âm 双 [hak]
 • phát âm 尤 [hak]
 • phát âm 比 [zh]
 • phát âm 卜 [wuu]
 • phát âm 乙 [ja]
 • phát âm 斤 [yue]
 • phát âm 孔 [zh]
 • phát âm 厅 [nan]