Thể loại:

特定數目單字

Đăng ký theo dõi 特定數目單字 phát âm

 • phát âm 一 [yue]
 • phát âm 二 [zh]
 • phát âm 九 [zh]
 • phát âm 十 [zh]
 • phát âm 六 [zh]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 四 [zh]
 • phát âm 五 [wuu]
 • phát âm 八 [zh]
 • phát âm 七 [ja]
 • phát âm 正 [yue]
 • phát âm 千 [ja]
 • phát âm 百 [zh]
 • phát âm 零 [zh]
 • phát âm 廿 廿 [wuu]
 • phát âm 陸 [yue]
 • phát âm 伍 [wuu]
 • phát âm 兩 [zh]
 • phát âm 念 [yue]
 • phát âm 京 [yue]
 • phát âm 億 [ja]
 • phát âm 〇 [ja]
 • phát âm 兆 [zh]
 • phát âm 什 [zh]
 • phát âm 溝 [ja]
 • phát âm 進 [zh]
 • phát âm 圓 [yue]
 • phát âm 柒 [yue]
 • phát âm 萬 [yue]
 • phát âm 垓 [ja]
 • phát âm 玖 [yue]
 • phát âm 貳 [yue]
 • phát âm 捌 [zh]
 • phát âm 仟 [yue]
 • phát âm 載 [yue]
 • phát âm 肆 [yue]
 • phát âm 壹 [zh]
 • phát âm 枯 [zh]
 • phát âm 叁 [yue]
 • phát âm 拾 [yue]
 • phát âm 卅 [zh]
 • phát âm 卄 [zh]
 • phát âm 叄 [yue]
 • phát âm 秭 [zh]
 • phát âm 圩 [zh]
 • phát âm 弍 [cdo]
 • phát âm 佰 [zh]
 • phát âm 皕 [zh]
 • phát âm 樺 [ja]
 • phát âm 卌 [zh]
 • phát âm 䦉 [yue]
 • phát âm 穰 [yue]
 • phát âm 澗 [yue]
 • phát âm 亖 [yue]
 • phát âm 弌 [yue]
 • phát âm 弎 [yue]