Thể loại:

特定數目單字

Đăng ký theo dõi 特定數目單字 phát âm

 • phát âm 一
  [yue]
 • phát âm 二
  [zh]
 • phát âm 九
  [ja]
 • phát âm 十
  [zh]
 • phát âm 六
  [zh]
 • phát âm 三
  [zh]
 • phát âm 四
  [zh]
 • phát âm 五
  [zh]
 • phát âm 八
  [zh]
 • phát âm 七
  [ja]
 • phát âm 正
  [yue]
 • phát âm 百
  [zh]
 • phát âm 千
  [ja]
 • phát âm 零
  [zh]
 • phát âm 廿
  廿 [wuu]
 • phát âm 陸
  [yue]
 • phát âm 伍
  [wuu]
 • phát âm 兩
  [zh]
 • phát âm 念
  [yue]
 • phát âm 京
  [yue]
 • phát âm 億
  [ja]
 • phát âm 〇
  [ja]
 • phát âm 兆
  [zh]
 • phát âm 什
  [zh]
 • phát âm 溝
  [ja]
 • phát âm 進
  [yue]
 • phát âm 萬
  [yue]
 • phát âm 圓
  [yue]
 • phát âm 柒
  [yue]
 • phát âm 垓
  [ja]
 • phát âm 玖
  [yue]
 • phát âm 貳
  [yue]
 • phát âm 捌
  [zh]
 • phát âm 載
  [yue]
 • phát âm 仟
  [yue]
 • phát âm 肆
  [yue]
 • phát âm 壹
  [zh]
 • phát âm 枯
  [zh]
 • phát âm 拾
  [yue]
 • phát âm 叁
  [yue]
 • phát âm 卅
  [zh]
 • phát âm 卄
  [zh]
 • phát âm 叄
  [yue]
 • phát âm 秭
  [zh]
 • phát âm 圩
  [zh]
 • phát âm 弍
  [cdo]
 • phát âm 佰
  [zh]
 • phát âm 皕
  [zh]
 • phát âm 樺
  [ja]
 • phát âm 卌
  [zh]
 • phát âm 䦉
  [yue]
 • phát âm 穰
  [yue]
 • phát âm 亖
  [yue]
 • phát âm 澗
  [yue]
 • phát âm 弌
  [yue]
 • phát âm 弎
  [yue]