Thể loại:

粵語文字

Đăng ký theo dõi 粵語文字 phát âm

 • phát âm 大 [yue]
 • phát âm 点 [ja]
 • phát âm 文 [ja]
 • phát âm 佢 [hak]
 • phát âm 畀 [wuu]
 • phát âm 定 [wuu]
 • phát âm 重 [zh]
 • phát âm 晏 [yue]
 • phát âm 伏 [hak]
 • phát âm 點 [yue]
 • phát âm 听 [zh]
 • phát âm 拎 [yue]
 • phát âm 系 [yue]
 • phát âm 地 [yue]
 • phát âm 镬 [wuu]
 • phát âm 靓 [yue]
 • phát âm 搣 [wuu]
 • phát âm 降 [ja]
 • phát âm 揩 [wuu]
 • phát âm 蛤 [zh]
 • phát âm 仔 [yue]
 • phát âm 呃 [yue]
 • phát âm 瓊 [ja]
 • phát âm 捩 [wuu]
 • phát âm 摺 [yue]
 • phát âm 啜 [yue]
 • phát âm 咁 [yue]
 • phát âm 照 [wuu]
 • phát âm 捋 [wuu]
 • phát âm 吖 [zh]
 • phát âm 咗 [yue]
 • phát âm 嗲 [wuu]
 • phát âm 呵 [yue]
 • phát âm 冇 [zh]
 • phát âm 竇 [zh]
 • phát âm 氹 [yue]
 • phát âm 嬲 [wuu]
 • phát âm 琼 [yue]
 • phát âm 蝕 [yue]
 • phát âm 摑 [wuu]
 • phát âm 浮 [wuu]
 • phát âm 啄 [wuu]
 • phát âm 挼 [wuu]
 • phát âm 靚 [zh]
 • phát âm 啩 [yue]
 • phát âm 叻 [yue]
 • phát âm 揾 [yue]
 • phát âm 甴 [yue]
 • phát âm 惜 [yue]
 • phát âm 妗 [zh]
 • phát âm 刮 [cjy]
 • phát âm 碇 [ja]
 • phát âm 擘 [yue]
 • phát âm 恨 [wuu]
 • phát âm 唔 [yue]
 • phát âm 諗 [yue]
 • phát âm 噉 [yue]
 • phát âm 佬 [yue]
 • phát âm 嚡 [yue]
 • phát âm 緊 [zh]
 • phát âm 搦 [yue]
 • phát âm 樽 [yue]
 • phát âm 吟 [zh]
 • phát âm 咪 [yue]
 • phát âm 厣 [wuu]
 • phát âm 滗 [wuu]
 • phát âm 喊 [zh]
 • phát âm 沓 [ja]
 • phát âm 趯 [yue]
 • phát âm 嘅 [yue]
 • phát âm 啱 [yue]
 • phát âm 埋 [zh]
 • phát âm 吽 [zh]
 • phát âm 哋 [yue]
 • phát âm 暢 [zh]
 • phát âm 禁 [yue]
 • phát âm 曱 [yue]
 • phát âm 韞 [zh]
 • phát âm 攰 [yue]
 • phát âm 噍 [zh]
 • phát âm 聽 [yue]
 • phát âm 甩 [yue]
 • phát âm 揞 [zh]
 • phát âm 晒 [zh]
 • phát âm 嗤 [yue]
 • phát âm 孭 [yue]
 • phát âm 腻 [zh]
 • phát âm 鷂 [zh]
 • phát âm 韌 [zh]
 • phát âm 屙 [yue]
 • phát âm 挜 [wuu]
 • phát âm 凭 [zh]
 • phát âm 抵 [yue]
 • phát âm 墟 [yue]
 • phát âm 紧 [zh]
 • phát âm 攋 [zh]
 • phát âm 搵 [yue]
 • phát âm 戆 [yue]
 • phát âm 髻 [zh]
 • phát âm 煨 [yue]