Thể loại:

聖經難字

Đăng ký theo dõi 聖經難字 phát âm

 • phát âm 矮 [wuu]
 • phát âm 扔 [zh]
 • phát âm 簸箕 簸箕 [zh]
 • phát âm 噎 [yue]
 • phát âm 蘸 [yue]
 • phát âm 嗐 [yue]
 • phát âm 掐 [yue]
 • phát âm 纛 [yue]
 • phát âm 髑 [zh]
 • phát âm 挨 [yue]
 • phát âm 墁 [yue]
 • phát âm 梃 [yue]
 • phát âm 榧 [ja]
 • phát âm 匣 [wuu]
 • phát âm 搓 [yue]
 • phát âm 捫 [yue]
 • phát âm 忒 [yue]
 • phát âm 嘬 [yue]
 • phát âm 夙 [zh]
 • phát âm 瓔珞 瓔珞 [yue]
 • phát âm 晌午 晌午 [cjy]
 • phát âm 榧子 榧子 [yue]
 • phát âm 坍塌 坍塌 [yue]
 • phát âm 亙 [yue]
 • phát âm 軋 [yue]
 • phát âm 咂 [yue]
 • phát âm 覿面 覿面 [yue]
 • phát âm 敕令 敕令 [yue]
 • phát âm 糶 [yue]
 • phát âm 昴 [yue]
 • phát âm 簸 [yue]
 • phát âm 孳 [zh]
 • phát âm 椽子 椽子 [yue]
 • phát âm 菢雛之窩 菢雛之窩 [yue]
 • phát âm 崽子 崽子 [yue]
 • phát âm 匣子 匣子 [yue]
 • phát âm 飫 [zh]
 • phát âm 冕旒 冕旒 [yue]
 • phát âm 攙扶 攙扶 [yue]
 • phát âm 掄 [yue]
 • phát âm 咂血 咂血 [yue]
 • phát âm 薅稗子 薅稗子 [yue]
 • phát âm 劬 [yue]
 • phát âm 後嗣 後嗣 [zh]
 • phát âm 積儹 積儹 [yue]
 • phát âm 僭妄 僭妄 [yue]
 • phát âm 剜出 剜出 [yue]
 • phát âm 扔下去 扔下去 [yue]
 • phát âm 摀 [yue]
 • phát âm 曷拉 曷拉 [yue]
 • phát âm 敕 [yue]
 • phát âm 叼餅 叼餅 [yue]
 • phát âm 佯 [yue]
 • phát âm 摀口 摀口 [yue]
 • phát âm 糶糧 糶糧 [yue]
 • phát âm 梃杖 梃杖 [yue]
 • phát âm 亞捫 亞捫 [yue]
 • phát âm 睚 [yue]
 • phát âm 啣 [yue]
 • phát âm 髏 [zh]
 • phát âm 芟除 芟除 [yue]
 • phát âm 挨近 挨近 [zh]
 • phát âm 戍 [yue]
 • phát âm 剜 [yue]
 • phát âm 糠粃 糠粃 [yue]
 • phát âm 卯 [ja]
 • phát âm 髑髏地 髑髏地 [yue]
 • phát âm 虼 [yue]
 • phát âm 鸇 [zh]
 • phát âm 號咷 號咷 [yue]
 • phát âm 罪衍 罪衍 [yue]
 • phát âm 牝牡 牝牡 [yue]
 • phát âm 枳 [yue]
 • phát âm 糴糧 糴糧 [yue]
 • phát âm 啣著 啣著 [yue]
 • phát âm 嗉子 嗉子 [yue]
 • phát âm 懷搋 懷搋 [yue]
 • phát âm 杠頭 杠頭 [wuu]
 • phát âm 椽 [yue]
 • phát âm 挓 [yue]
 • phát âm 牛犢 牛犢 [yue]
 • phát âm 薙 [yue]
 • phát âm 僭 [yue]
 • phát âm 玎璫 玎璫 [yue]
 • phát âm 咷 [yue]
 • phát âm 墁上 墁上 [yue]
 • phát âm 麻瓤 麻瓤 [yue]
 • phát âm 噎死 噎死 [yue]
 • phát âm 嗣 [yue]
 • phát âm 杈子 杈子 [yue]
 • phát âm 晌 [yue]
 • phát âm 碌碡 碌碡 [yue]
 • phát âm 攙 [yue]
 • phát âm 戛 [yue]
 • phát âm 車輦 車輦 [yue]
 • phát âm 枳棘 枳棘 [yue]
 • phát âm 嗉 [yue]
 • phát âm 糴 [yue]
 • phát âm 叼 [yue]
 • phát âm 妝奩 妝奩 [yue]