Thể loại:

部首

Đăng ký theo dõi 部首 phát âm

 • phát âm 鬥 [yue]
 • phát âm 立 [wuu]
 • phát âm 艮 [yue]
 • phát âm 長 [yue]
 • phát âm 工 [yue]
 • phát âm 首 [ja]
 • phát âm 非 [yue]
 • phát âm 亠 [zh]
 • phát âm 虎 [ja]
 • phát âm 里 [zh]
 • phát âm 食 [zh]
 • phát âm 儿 [zh]
 • phát âm 已 [yue]
 • phát âm 辛 [zh]
 • phát âm 骨 [ja]
 • phát âm 气 [zh]
 • phát âm 比 [yue]
 • phát âm 门 [zh]
 • phát âm 弓 [zh]
 • phát âm 羽 [ja]
 • phát âm 厶 [zh]
 • phát âm 麦 [zh]
 • phát âm 卜 [wuu]
 • phát âm 矢 [ja]
 • phát âm 麻 [zh]
 • phát âm 豆 [yue]
 • phát âm 齊 [wuu]
 • phát âm 斤 [yue]
 • phát âm 爿 [yue]
 • phát âm 麥 [zh]
 • phát âm 冂 [zh]
 • phát âm 乙 [ja]
 • phát âm 亻 [ja]
 • phát âm 韋 [zh]
 • phát âm 尢 [yue]
 • phát âm 言 [yue]
 • phát âm 疋 [zh]
 • phát âm 玄 [yue]
 • phát âm 飞 [zh]
 • phát âm 至 [yue]
 • phát âm 廴 [zh]
 • phát âm 己 [yue]
 • phát âm 氏 [zh]
 • phát âm 禸 [yue]
 • phát âm 癶 [zh]
 • phát âm 士 [yue]
 • phát âm 匚 [zh]
 • phát âm 瓜 [wuu]
 • phát âm 无 [zh]
 • phát âm 革 [zh]
 • phát âm 黍 [zh]
 • phát âm 阜 [yue]
 • phát âm 鼎 [zh]
 • phát âm 匕 [zh]
 • phát âm 风 [zh]
 • phát âm 巾 [zh]
 • phát âm 片 [yue]
 • phát âm 卩 [zh]
 • phát âm 齐 [zh]
 • phát âm 业 [wuu]
 • phát âm 网 [zh]
 • phát âm 夊 [yue]
 • phát âm 辰 [ja]
 • phát âm 舟 [ja]
 • phát âm 丨 [zh]
 • phát âm 夂 [yue]
 • phát âm 支 [yue]
 • phát âm 缶 [yue]
 • phát âm 爻 [wuu]
 • phát âm 邑 [yue]
 • phát âm 彳 [yue]
 • phát âm 鹵 [zh]
 • phát âm 宀 [yue]
 • phát âm 尸 [yue]
 • phát âm 止 [zh]
 • phát âm 頁 [zh]
 • phát âm 殳 [yue]
 • phát âm 斗 [ja]
 • phát âm 冫 [ja]
 • phát âm 鬯 [zh]
 • phát âm 隹 [yue]
 • phát âm 丿 丿 [zh]
 • phát âm 酉 [ja]
 • phát âm 彡 [yue]
 • phát âm 豕 [yue]
 • phát âm 戈 [zh]
 • phát âm 龜 [zh]
 • phát âm 曰 [yue]
 • phát âm 歹 [ja]
 • phát âm 乚 [wuu]
 • phát âm 广 广 [wuu]
 • phát âm 矛 [ja]
 • phát âm 聿 [zh]
 • phát âm 豸 [yue]
 • phát âm 齒 [zh]
 • phát âm 示 [yue]
 • phát âm 页 [zh]
 • phát âm 舛 [zh]
 • phát âm 么 [zh]
 • phát âm 鼓 [zh]