Thể loại:

麻將風頭

Đăng ký theo dõi 麻將風頭 phát âm

  • phát âm 白 [ja]
  • phát âm 西 西 [ja]
  • phát âm 北 [ja]
  • phát âm 東 [ja]
  • phát âm 中 [zh]
  • phát âm 南 [ja]
  • phát âm 發 [yue]