Thể loại:

alphabet

Đăng ký theo dõi alphabet phát âm

 • phát âm dzêta dzêta [fr]
 • phát âm سين سين [fa]
 • phát âm य [hi]
 • phát âm آ آ [fa]
 • phát âm अ [hi]
 • phát âm ढ [hi]
 • phát âm گاف گاف [fa]
 • phát âm idéogramme idéogramme [fr]
 • phát âm صاد صاد [fa]
 • phát âm démotique démotique [fr]
 • phát âm h (alphabet) h (alphabet) [ga]
 • phát âm ره ره [fa]
 • phát âm ٹ ٹ [ur]
 • phát âm glagolitique glagolitique [fr]
 • phát âm झ [hi]
 • phát âm u (alphabet) u (alphabet) [ga]
 • phát âm قاف قاف [ar]
 • phát âm श [hi]
 • phát âm ध [hi]
 • phát âm thêta thêta [fr]
 • phát âm glagolítico glagolítico [es]
 • phát âm Harry Kewell Harry Kewell [en]
 • phát âm الفبای الفبای [fa]
 • phát âm ल [hi]
 • phát âm ज [hi]
 • phát âm n (alphabet) n (alphabet) [ga]
 • phát âm ग [hi]
 • phát âm र [hi]
 • phát âm hiératique hiératique [fr]
 • phát âm êta êta [fr]
 • phát âm cunéiforme cunéiforme [fr]
 • phát âm jeroglífic jeroglífic [ca]
 • phát âm थ [hi]
 • phát âm ष [hi]
 • phát âm Ê ê Ê ê [zza]
 • phát âm आ [hi]
 • phát âm i (alphabet) i (alphabet) [ga]
 • phát âm ट [hi]
 • phát âm uglata glagoljica uglata glagoljica [hr]
 • phát âm g (alphabet) g (alphabet) [ga]
 • phát âm ए [hi]
 • phát âm oméga oméga [fr]
 • phát âm الحروف الأبجدية الحروف الأبجدية [ar]
 • phát âm X x X x [zza]
 • phát âm 알파벳 알파벳 [ko]
 • phát âm r (alphabet) r (alphabet) [ga]
 • phát âm W w W w [zza]
 • phát âm l (alphabet) l (alphabet) [ga]
 • phát âm ओ [hi]
 • phát âm abidy abidy [mg]
 • phát âm व [hi]
 • phát âm Glagolitic Glagolitic [en]
 • phát âm ഖ [ml]
 • phát âm SRN SRN [fr]
 • phát âm konsertii konsertii [sme]
 • phát âm вуковица вуковица [sr]
 • phát âm ∧ [hak]
 • phát âm ऑ [hi]
 • phát âm beçaròla beçaròla [oc]
 • phát âm TF29 TF29 [fr]
 • phát âm бөтиендәге бөтиендәге [tt]
 • phát âm က က [my]
 • phát âm ക [ml]
 • phát âm ഗ [ml]
 • phát âm അ [ml]
 • phát âm هه هه [ur]
 • phát âm ष़ ष़ [hi]
 • phát âm अॅ अॅ [hi]
 • phát âm Hungarumlaut Hungarumlaut [hu]
 • phát âm alfabete alfabete [sv]
 • phát âm ے ے [ur]
 • Ghi âm từ alifabeti alifabeti [ny] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ atchagat atchagat [ik] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ çh (Dersim) çh (Dersim) [zza] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ialfabhethi ialfabhethi [zu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ qilqata qilqata [ay] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sananpana sananpana [qu] Đang chờ phát âm