Thể loại:

Belgium

Đăng ký theo dõi Belgium phát âm

 • Ghi âm từ Hermåle-dizo-Hu Hermåle-dizo-Hu [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Hoyou Hoyou [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Li Mwinni-Sint-Blaize Li Mwinni-Sint-Blaize [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Libråmont Libråmont [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Målimpré Målimpré [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Oufalijhe Oufalijhe [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pûsmadje Pûsmadje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rénne Rénne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sint-Dni-dlé-Bovesse Sint-Dni-dlé-Bovesse [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tchonveye Tchonveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tîhondje Tîhondje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Veskeveye Veskeveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Atrivå Atrivå [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Belvå-Lignouveye Belvå-Lignouveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Beurdene Beurdene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Dåvdisse Dåvdisse [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Djeve Djeve [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Dôtchamp Dôtchamp [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ El Ré El Ré [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Florefe Florefe [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Forveye Forveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Izire Izire [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Li Rbiveye Li Rbiveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Longliè Longliè [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lovgné Lovgné [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Michel Scourneau Michel Scourneau [vls] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Mouhagne Mouhagne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Neyåw Neyåw [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Oufet Oufet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Palijhoû Palijhoû [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Perwé Perwé [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sint-Houbert Sint-Houbert [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sôye Sôye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Swè Swè [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tileu Tileu [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Umin Umin [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Warnin Warnin [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Werbômont Werbômont [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Bayonveye Bayonveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Biarin Biarin [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Comanster Comanster [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Djimele Djimele [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Focan Focan [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Grand Rtchin Grand Rtchin [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Grapfontinne Grapfontinne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ heve heve [no | wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Imbourg Imbourg [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Li Rotche Li Rotche [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lubna Azabal Lubna Azabal [vls] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Måmdey Måmdey [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Måtche-el-Fåmene Måtche-el-Fåmene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Monene Monene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ôdegne Ôdegne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pitit-Tier Pitit-Tier [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sinte-Mareye-Tchevigni Sinte-Mareye-Tchevigni [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tîtindje Tîtindje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Uwar Uwar [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Wårzêye Wårzêye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Åfontinne Åfontinne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Bolindje Bolindje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Boumål-so-Oûte Boumål-so-Oûte [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Djimepe-so-Mouze Djimepe-so-Mouze [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Faiviè Faiviè [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Hôt-Fayi Hôt-Fayi [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Les Haloes Les Haloes [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Li Sårt-Sint-Lorint Li Sårt-Sint-Lorint [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Mafe Mafe [es | wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Mêenn Mêenn [vls] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Metet Metet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Okir Okir [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pessou Pessou [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pondrome Pondrome [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ R(i)cogne R(i)cogne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rimagne Rimagne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Some-Leuze Some-Leuze [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tiyet Tiyet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Transene Transene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Vonneche Vonneche [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Biertogne Biertogne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Biou Biou [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Bouxhonveye Bouxhonveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Buhô Buhô [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Comblin-å-Pont Comblin-å-Pont [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Djivet Djivet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Grand-Mayni-e-l'-Årdene Grand-Mayni-e-l'-Årdene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Grûpont Grûpont [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Heppuba Heppuba [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Li Tchestea Li Tchestea [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lontchamp-dlé-Bastogne Lontchamp-dlé-Bastogne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Måtlindje Måtlindje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Mitchroû Mitchroû [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Néfe Néfe [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Noveye-dilé-Bastogne Noveye-dilé-Bastogne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ortô Ortô [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ougrêye Ougrêye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rindeu Rindeu [wa] Đang chờ phát âm