Thể loại:

Common Words

Đăng ký theo dõi Common Words phát âm

 • phát âm 更 [yue]
 • phát âm 摘 [yue]
 • phát âm 票 [zh]
 • phát âm 吸 [yue]
 • phát âm 緊 [zh]
 • phát âm 織 [yue]
 • phát âm 蠟 [yue]
 • phát âm 燒 [yue]
 • phát âm 則 [yue]
 • phát âm 采 [yue]
 • phát âm 究 [yue]
 • phát âm 雙 [zh]
 • phát âm 基 [yue]
 • phát âm 參 [yue]
 • phát âm 充 [yue]
 • phát âm 廣 [zh]
 • phát âm 輕 [yue]
 • phát âm 仍 [zh]
 • phát âm 逐 [yue]
 • phát âm 較 [yue]
 • phát âm 兒 [yue]
 • phát âm 據 [yue]
 • phát âm 層 [yue]
 • phát âm 增 [yue]
 • phát âm 廠 [zh]
 • phát âm 聚 [yue]
 • phát âm 防 [yue]
 • phát âm 止 [zh]
 • phát âm 金 [zh]
 • phát âm 俗 [yue]
 • phát âm 了 [zh]
 • phát âm 產 [yue]
 • phát âm 具 [ja]
 • phát âm 均 [yue]
 • phát âm 堅 [yue]
 • phát âm 難 [yue]
 • phát âm 礎 [yue]
 • phát âm 徑 [yue]
 • phát âm 環 [yue]
 • phát âm 央 [zh]
 • phát âm 藝 [yue]
 • phát âm 響 [zh]
 • phát âm 斯 [yue]
 • phát âm 實 [yue]
 • phát âm 廳 [yue]
 • phát âm 宣 [zh]
 • phát âm 材 [yue]
 • phát âm 集 [yue]
 • phát âm 轉 [yue]
 • phát âm 企 [zh]
 • phát âm 固 [yue]
 • phát âm 值 [yue]
 • phát âm 批 [yue]
 • phát âm 檢 [yue]
 • phát âm 篷 [yue]
 • phát âm 礦 [yue]
 • phát âm 按 [yue]
 • phát âm 刑 [yue]
 • phát âm 烈 [yue]
 • phát âm 聯 [yue]
 • phát âm 積 [ja]
 • phát âm 液 [yue]
 • phát âm 盡 [yue]
 • phát âm 禁 [yue]
 • phát âm 致 [yue]
 • phát âm 科 [yue]
 • phát âm 府 [yue]
 • phát âm 濟 [zh]
 • phát âm 寫 [yue]
 • phát âm 推 [zh]
 • phát âm 列 [ja]
 • phát âm 股 [ja]
 • phát âm 聽 [yue]
 • phát âm 維 [yue]
 • phát âm 更 [zh]
 • phát âm 辦 [yue]
 • phát âm 豐 [yue]
 • phát âm 改 [ja]
 • phát âm 調 調 [zh]
 • phát âm 遠 [yue]
 • phát âm 師 [yue]
 • phát âm 離 [yue]
 • phát âm 證 [yue]
 • phát âm 級 [yue]
 • phát âm 載 [yue]
 • phát âm 養 [zh]
 • phát âm 續 [yue]
 • phát âm 女 [yue]
 • phát âm 研 [yue]
 • phát âm 老 [zh]
 • phát âm 繁 [yue]
 • phát âm 移 [yue]
 • phát âm 鄉 [yue]
 • phát âm 試 [yue]
 • phát âm 劃 [yue]
 • phát âm 示 [yue]
 • phát âm 雜 [yue]
 • phát âm 終 [yue]
 • phát âm 繼 [yue]
 • phát âm 隨 [yue]