Thể loại:

geogr.

Đăng ký theo dõi geogr. phát âm