Thể loại:

greek alphabet

Đăng ký theo dõi greek alphabet phát âm

 • phát âm chi chi [en]
 • phát âm nu nu [sv]
 • phát âm ni ni [da]
 • phát âm pi pi [en]
 • phát âm π π [da]
 • phát âm alpha alpha [en]
 • phát âm μ μ [de]
 • phát âm teta teta [cs]
 • phát âm mu mu [sv]
 • phát âm zeta zeta [en]
 • phát âm ro ro [kw]
 • phát âm Ψ Ψ [el]
 • phát âm omicron omicron [en]
 • phát âm Ρ Ρ [el]
 • phát âm fi fi [pt]
 • phát âm Χ Χ [el]
 • phát âm rho rho [it]
 • phát âm sigma sigma [fr]
 • phát âm labda labda [hu]
 • phát âm Γ Γ [el]
 • phát âm α α [el]
 • phát âm Ω Ω [el]
 • phát âm Λ Λ [el]
 • phát âm digamma digamma [grc]
 • phát âm Δ Δ [el]
 • phát âm η η [el]
 • phát âm Ε Ε [el]
 • phát âm φ φ [de]
 • phát âm Θ Θ [el]
 • phát âm Ζ Ζ [el]
 • phát âm Κ Κ [el]
 • phát âm csi csi [ca]
 • phát âm Ι Ι [el]
 • phát âm Β Β [el]
 • phát âm Υ Υ [el]
 • phát âm ο ο [el]
 • phát âm myy myy [fi]
 • phát âm Ν Ν [el]
 • phát âm Τ Τ [el]
 • phát âm ς ς [grc]
 • phát âm γάμα γάμα [el]
 • phát âm Qoppa Qoppa [grc]
 • phát âm Ξ Ξ [el]
 • phát âm γιώτα γιώτα [el]
 • phát âm Σ Σ [hak]
 • phát âm nyy nyy [fi]
 • phát âm ρο ρο [el]