Thể loại:

homophones

Đăng ký theo dõi homophones phát âm

  • phát âm through through [en]
  • phát âm hour hour [en]
  • phát âm right right [en]
  • phát âm flour flour [en]
  • phát âm great great [en]
  • phát âm ore ore [en]
  • phát âm teaming teaming [en]
  • phát âm throes throes [en]
  • phát âm pasties pasties [en]