Thể loại:

Latvian Swadesh list

Đăng ký theo dõi Latvian Swadesh list phát âm

 • phát âm kaut cik kaut cik [lv]
 • phát âm Nē [lv]
 • phát âm kur kur [de]
 • phát âm tas tas [fr]
 • phát âm vecs vecs [lv]
 • phát âm viens viens [fr]
 • phát âm dzert dzert [lv]
 • phát âm Mats Mats [sv]
 • phát âm Lapa Lapa [es]
 • phát âm vārds vārds [lv]
 • phát âm tāpēc tāpēc [lv]
 • phát âm iekš iekš [lv]
 • phát âm tuvs tuvs [lv]
 • phát âm mitrs mitrs [lv]
 • phát âm pareizs pareizs [lv]
 • phát âm sauss sauss [lv]
 • phát âm slapjš slapjš [lv]
 • phát âm labais labais [lv]
 • phát âm nosaukums nosaukums [lv]
 • phát âm tāls tāls [lv]
 • phát âm kreisais kreisais [lv]
 • phát âm apaļš apaļš [lv]
 • phát âm gluds gluds [lv]
 • phát âm pilns pilns [lv]
 • phát âm tiešs tiešs [lv]
 • phát âm auksts auksts [lv]
 • phát âm ļauns ļauns [lv]
 • phát âm ass ass [en]
 • phát âm netīrs netīrs [lv]
 • phát âm truls truls [lv]