Thể loại:

Latvian Swadesh list

Đăng ký theo dõi Latvian Swadesh list phát âm

 • phát âm salt
  salt [en]
 • phát âm ass
  ass [en]
 • phát âm viens
  viens [fr]
 • phát âm ost
  ost [sv]
 • phát âm tas
  tas [fr]
 • phát âm Mats
  Mats [sv]
 • phát âm Lapa
  Lapa [es]
 • phát âm kur
  kur [lv]
 • phát âm tur
  tur [sv]
 • phát âm rags
  rags [en]
 • phát âm sieva
  sieva [lv]
 • phát âm ceļš
  ceļš [lv]
 • phát âm Nē
  [lv]
 • phát âm trīs
  trīs [lv]
 • phát âm tēvs
  tēvs [lv]
 • phát âm sieviete
  sieviete [lv]
 • phát âm viss
  viss [sv]
 • phát âm mežs
  mežs [lv]
 • phát âm plats
  plats [sv]
 • phát âm kurš
  kurš [lv]
 • phát âm dzeltens
  dzeltens [lv]
 • phát âm jauns
  jauns [lv]
 • phát âm uts
  uts [eu]
 • phát âm rakt
  rakt [sv]
 • phát âm slikts
  slikts [lv]
 • phát âm vīrietis
  vīrietis [lv]
 • phát âm ACS
  ACS [es]
 • phát âm šeit
  šeit [lv]
 • phát âm īss
  īss [lv]
 • phát âm puķe
  puķe [lv]
 • phát âm mazs
  mazs [lv]
 • phát âm mest
  mest [sv]
 • phát âm zivs
  zivs [lv]
 • phát âm aste
  aste [fi]
 • phát âm biezs
  biezs [lv]
 • phát âm gulēt
  gulēt [lv]
 • phát âm pieci
  pieci [lv]
 • phát âm ledus
  ledus [lv]
 • phát âm pēda
  pēda [lv]
 • phát âm aukla
  aukla [lv]
 • phát âm zieds
  zieds [lv]
 • phát âm zaļš
  zaļš [lv]
 • phát âm redzēt
  redzēt [lv]
 • phát âm daži
  daži [lv]
 • phát âm sist
  sist [sv]
 • phát âm spārns
  spārns [lv]
 • phát âm liels
  liels [lv]
 • phát âm melns
  melns [lv]
 • phát âm siet
  siet [hu]
 • phát âm iet
  iet [lv]
 • phát âm ūdens
  ūdens [lv]
 • phát âm Zeme
  Zeme [lv]
 • phát âm Virve
  Virve [fi]
 • phát âm sarkans
  sarkans [lv]
 • phát âm māte
  māte [lv]
 • phát âm vecs
  vecs [lv]
 • phát âm dzirdēt
  dzirdēt [lv]
 • phát âm nedaudzi
  nedaudzi [lv]
 • phát âm mēs
  mēs [lv]
 • phát âm upe
  upe [lv]
 • phát âm Cilvēks
  Cilvēks [lv]
 • phát âm sauss
  sauss [lv]
 • phát âm čūska
  čūska [lv]
 • phát âm zāle
  zāle [lv]
 • phát âm miza
  miza [lv]
 • phát âm Zvaigzne
  Zvaigzne [lv]
 • phát âm tievs
  tievs [lv]
 • phát âm krist
  krist [yi]
 • phát âm Roka
  Roka [tr]
 • phát âm sniegs
  sniegs [lv]
 • phát âm sēdēt
  sēdēt [lv]
 • phát âm mitrs
  mitrs [lv]
 • phát âm smags
  smags [lv]
 • phát âm kā
  [lv]
 • phát âm divi
  divi [lv]
 • phát âm stumt
  stumt [lv]
 • phát âm balts
  balts [lv]
 • phát âm labs
  labs [da]
 • phát âm sakne
  sakne [lv]
 • phát âm truls
  truls [lv]
 • phát âm vēders
  vēders [lv]
 • phát âm gaļa
  gaļa [lv]
 • phát âm netīrs
  netīrs [lv]
 • phát âm uguns
  uguns [lv]
 • phát âm ruds
  ruds [lv]
 • phát âm kāja
  kāja [lv]
 • phát âm daudz
  daudz [lv]
 • phát âm čučēt
  čučēt [lv]
 • phát âm pelni
  pelni [lv]
 • phát âm ēst
  ēst [lv]
 • phát âm deguns
  deguns [lv]
 • phát âm pareizs
  pareizs [lv]
 • phát âm baidīties
  baidīties [lv]
 • phát âm dzīvnieks
  dzīvnieks [lv]
 • phát âm dzert
  dzert [lv]
 • phát âm dziedāt
  dziedāt [lv]
 • phát âm slaucīt
  slaucīt [lv]
 • phát âm cits
  cits [lv]
 • phát âm tāls
  tāls [lv]
 • phát âm zobs
  zobs [lv]