Thể loại:

Latvian Swadesh list

Đăng ký theo dõi Latvian Swadesh list phát âm

 • phát âm salt salt [en]
 • phát âm ass ass [en]
 • phát âm viens viens [fr]
 • phát âm ost ost [sv]
 • phát âm tas tas [fr]
 • phát âm Lapa Lapa [es]
 • phát âm Mats Mats [sv]
 • phát âm kur kur [lv]
 • phát âm tur tur [sv]
 • phát âm rags rags [en]
 • phát âm sieva sieva [lv]
 • phát âm ceļš ceļš [lv]
 • phát âm Nē [lv]
 • phát âm trīs trīs [lv]
 • phát âm tēvs tēvs [lv]
 • phát âm labs labs [da]
 • phát âm sieviete sieviete [lv]
 • phát âm viss viss [sv]
 • phát âm mežs mežs [lv]
 • phát âm plats plats [sv]
 • phát âm kurš kurš [lv]
 • phát âm jauns jauns [lv]
 • phát âm dzeltens dzeltens [lv]
 • phát âm uts uts [eu]
 • phát âm rakt rakt [sv]
 • phát âm slikts slikts [lv]
 • phát âm mitrs mitrs [lv]
 • phát âm ACS ACS [es]
 • phát âm īss īss [lv]
 • phát âm vīrietis vīrietis [lv]
 • phát âm šeit šeit [lv]
 • phát âm puķe puķe [lv]
 • phát âm mazs mazs [lv]
 • phát âm mest mest [sv]
 • phát âm zivs zivs [lv]
 • phát âm aste aste [fi]
 • phát âm biezs biezs [lv]
 • phát âm gulēt gulēt [lv]
 • phát âm aukla aukla [lv]
 • phát âm ledus ledus [lv]
 • phát âm pēda pēda [lv]
 • phát âm zieds zieds [lv]
 • phát âm pieci pieci [lv]
 • phát âm daži daži [lv]
 • phát âm redzēt redzēt [lv]
 • phát âm zaļš zaļš [lv]
 • phát âm sist sist [sv]
 • phát âm spārns spārns [lv]
 • phát âm iet iet [lv]
 • phát âm siet siet [hu]
 • phát âm liels liels [lv]
 • phát âm melns melns [lv]
 • phát âm ūdens ūdens [lv]
 • phát âm Zeme Zeme [lv]
 • phát âm dzirdēt dzirdēt [lv]
 • phát âm Virve Virve [fi]
 • phát âm māte māte [lv]
 • phát âm četri četri [lv]
 • phát âm sarkans sarkans [lv]
 • phát âm nedaudzi nedaudzi [lv]
 • phát âm vecs vecs [lv]
 • phát âm mēs mēs [lv]
 • phát âm upe upe [lv]
 • phát âm sauss sauss [lv]
 • phát âm Cilvēks Cilvēks [lv]
 • phát âm čūska čūska [lv]
 • phát âm miza miza [lv]
 • phát âm Zvaigzne Zvaigzne [lv]
 • phát âm tievs tievs [lv]
 • phát âm nakts nakts [lv]
 • phát âm krist krist [yi]
 • phát âm sniegs sniegs [lv]
 • phát âm sēdēt sēdēt [lv]
 • phát âm Roka Roka [tr]
 • phát âm smags smags [lv]
 • phát âm stumt stumt [lv]
 • phát âm divi divi [lv]
 • phát âm kā [lv]
 • phát âm balts balts [lv]
 • phát âm sakne sakne [lv]
 • phát âm truls truls [lv]
 • phát âm gaļa gaļa [lv]
 • phát âm uguns uguns [lv]
 • phát âm vēders vēders [lv]
 • phát âm netīrs netīrs [lv]
 • phát âm ruds ruds [lv]
 • phát âm čučēt čučēt [lv]
 • phát âm pelni pelni [lv]
 • phát âm daudz daudz [lv]
 • phát âm pareizs pareizs [lv]
 • phát âm baidīties baidīties [lv]
 • phát âm kāja kāja [lv]
 • phát âm deguns deguns [lv]
 • phát âm dzīvnieks dzīvnieks [lv]
 • phát âm ēst ēst [lv]
 • phát âm dziedāt dziedāt [lv]
 • phát âm slaucīt slaucīt [lv]
 • phát âm tāls tāls [lv]
 • phát âm zobs zobs [lv]
 • phát âm dzert dzert [lv]