Thể loại:

masculine adjective

Đăng ký theo dõi masculine adjective phát âm