Thể loại:

originally Arabic

Đăng ký theo dõi originally Arabic phát âm

 • phát âm cotton cotton [en]
 • phát âm aile aile [fr]
 • phát âm rey rey [es]
 • phát âm reis reis [de]
 • phát âm ve ve [es]
 • phát âm mavi mavi [tr]
 • phát âm hatıra hatıra [tr]
 • phát âm harp harp [en]
 • phát âm hayat hayat [tr]
 • phát âm emir emir [pt]
 • phát âm kafa kafa [tr]
 • phát âm beyaz beyaz [tr]
 • phát âm kırmızı kırmızı [tr]
 • phát âm miskin miskin [ind]
 • phát âm şair şair [tr]
 • phát âm fakir fakir [en]
 • phát âm fikir fikir [tr]
 • phát âm rüya rüya [tr]
 • phát âm hak hak [tr]
 • phát âm kitap kitap [tr]
 • phát âm vaka vaka [is]
 • phát âm miras miras [es]
 • phát âm kader kader [de]
 • phát âm misal misal [es]
 • phát âm hakikat hakikat [tr]
 • phát âm Cenk Cenk [tr]
 • phát âm sohbet sohbet [tr]
 • phát âm Hukuk Hukuk [tr]
 • phát âm hamile hamile [tr]
 • phát âm kalp kalp [tr]
 • phát âm ilham ilham [tr]
 • phát âm hadise hadise [tr]
 • phát âm saha saha [fi]
 • phát âm viran viran [fi]
 • phát âm hediye hediye [tr]
 • phát âm ömür ömür [tr]
 • phát âm mucize mucize [tr]
 • phát âm Mesut Mesut [tr]
 • phát âm daire daire [pt]
 • phát âm harf harf [tr]
 • phát âm sene sene [tr]
 • phát âm şehir şehir [tr]
 • phát âm tabaka tabaka [tr]
 • phát âm acele acele [ro]
 • phát âm eser eser [tr]
 • phát âm bariz bariz [tr]
 • phát âm isim isim [az]
 • phát âm mübalağa mübalağa [tr]
 • phát âm kelime kelime [tr]
 • phát âm nasihat nasihat [ms]
 • phát âm tarih tarih [tr]
 • phát âm kanun kanun [tr]
 • phát âm muavin muavin [tr]
 • phát âm imla imla [tr]
 • phát âm tekrar tekrar [tr]
 • phát âm sual sual [tr]
 • phát âm edebiyat edebiyat [tr]
 • phát âm meşrubat meşrubat [tr]
 • phát âm bazı bazı [tr]
 • phát âm makul makul [tr]
 • phát âm tebrik tebrik [tr]
 • phát âm ifade ifade [tr]
 • phát âm mesele mesele [tr]
 • phát âm taraf taraf [tr]
 • phát âm teşvik teşvik [tr]
 • phát âm hafıza hafıza [tr]
 • phát âm hilaf hilaf [tr]
 • phát âm tercüme tercüme [tr]
 • phát âm tekamül tekamül [tr]
 • phát âm celse celse [tr]
 • phát âm mabet mabet [tr]
 • phát âm gaye gaye [tr]
 • phát âm ihtiyar ihtiyar [tr]
 • phát âm muvaffakiyet muvaffakiyet [tr]
 • phát âm ihtiyaç ihtiyaç [tr]
 • phát âm akıl akıl [tr]
 • phát âm tabiat tabiat [tr]
 • phát âm devir devir [tr]
 • phát âm şimal şimal [az]
 • phát âm hafif hafif [tr]
 • phát âm Amil Amil [pt]
 • phát âm tedavi tedavi [tr]
 • phát âm devre devre [tr]
 • phát âm tecrübe tecrübe [tr]
 • phát âm mahsus mahsus [tr]
 • phát âm müttefik müttefik [tr]
 • phát âm selamet selamet [ku]
 • phát âm hareket hareket [tr]
 • phát âm iptidai iptidai [tr]
 • phát âm vilayet vilayet [tr]
 • phát âm İnhisar İnhisar [tr]
 • phát âm tekaüt tekaüt [tr]
 • phát âm meşhur meşhur [tr]
 • phát âm nesil nesil [tr]
 • phát âm Küre Küre [tr]
 • phát âm esir esir [tr]
 • phát âm ceraat ceraat [tr]
 • phát âm usul usul [tr]
 • phát âm muharebe muharebe [tr]
 • phát âm fiil fiil [tr]