Thể loại:

Pamulinawen

Đăng ký theo dõi Pamulinawen phát âm

 • phát âm Ken Ken [en]
 • phát âm diak diak [pl]
 • phát âm nagan nagan [pl]
 • phát âm sadino sadino [pt]
 • phát âm Pamulinawen Pamulinawen [ilo]
 • phát âm imdengam imdengam [ilo]
 • phát âm sabsabong sabsabong [ilo]
 • phát âm kasam-itan kasam-itan [ilo]
 • phát âm Pusok Pusok [ilo]
 • phát âm Dika Dika [eo]
 • phát âm umas-asug umas-asug [ilo]
 • phát âm mabang-aran mabang-aran [ilo]
 • phát âm sadiam sadiam [ilo]
 • phát âm malagipka malagipka [ilo]
 • phát âm sadin sadin [fi]
 • phát âm Panunotem Panunotem [ilo]
 • phát âm Agrayo Agrayo [ilo]
 • phát âm ayan ayan [tr]
 • phát âm di-agsarday di-agsarday [ilo]
 • phát âm pagintultulngan pagintultulngan [ilo]
 • phát âm Aw-awagak Aw-awagak [ilo]
 • phát âm agayat agayat [ilo]
 • phát âm uray uray [tr]
 • Ghi âm từ emmam emmam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 'toy 'toy [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ unay unay [qu | ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umulogak umulogak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ adda't ditoy adda't ditoy [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sudim sudim [sk | ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ adu nga adu nga [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ agruknoy agruknoy [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dayta dayta [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dayto dayto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sabali sabali [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ raniagmo raniagmo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ liwliwak liwliwak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ gapu gapu [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ imnas imnas [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Issemmo Issemmo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ngem Ngem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nasudi nasudi [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kalipatan kalipatan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mapan mapan [ms | ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ manlaeng manlaeng [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kenka kenka [eu | ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ magmagna magmagna [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mabuybuyak mabuybuyak [ilo] Đang chờ phát âm