Thể loại:

prepositions in French

Đăng ký theo dõi prepositions in French phát âm

  • phát âm dans dans [fr]
  • phát âm sur sur [fr]
  • phát âm à à [fr]
  • phát âm entre entre [fr]
  • phát âm derrière derrière [fr]
  • phát âm sous sous [fr]
  • phát âm devant devant [fr]
  • phát âm au sujet de au sujet de [fr]